ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་གྲུབ་འབྲས་འདི་རྩིས་སྟོན་དང་སྦྱར་དོ།

ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འད་ནང་ཧེ་མ་ལས་མན་ངག་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ དཔེར་ན་ "12+24*2" LibreOffice གིས་རྩིས་སྟོན་འབད་ཚུགས་ དེ་ལས་ མན་ངག་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་མན་ངག་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་སྦྱར།

  1. ཚིག་ཡིག་ནང་གི་མན་ངག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། མན་ངག་འདི་གི་ནང་ལུ་ཨང་གྲངས་ཚུ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་འོང་ བར་སྟོང་ཚུ་མི་འོང་།

  2. ལག་ཆས་ཚུ་ - རྩིས་སྟོན་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡང་ན་ +ཕབ་རྟགས་ (+) ཨེབ།

  3. ཁྱོད་ཀྱིས་མན་ངག་གི་གྲུབ་འབྲས་བཙུགས་དགོ་མནོ་ས་ལུ་འོད་རྟགས་འདི་བཞག དེ་ལས་ ཞུན་དག་ - སྦྱར་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ ཡང་ན་ +V ཨེབ།

མན་ངག་གི་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་གོ་དཀའ་བའི་མན་ངག་ཚུ་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་རྒྱུན་རིམ་གྱི་བསྡོམས་འདི་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ།

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ཡན་ཆད་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

Please support us!