ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ནང་གི་མན་ངག་ནང་ལུ་གྲུབ་འབྲས་འདི་རྩིས་སྟོན་དང་སྦྱར་དོ།

ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འད་ནང་ཧེ་མ་ལས་མན་ངག་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ དཔེར་ན་ "12+24*2" LibreOffice གིས་རྩིས་སྟོན་འབད་ཚུགས་ དེ་ལས་ མན་ངག་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་མན་ངག་འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་སྦྱར།

  1. ཚིག་ཡིག་ནང་གི་མན་ངག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། མན་ངག་འདི་གི་ནང་ལུ་ཨང་གྲངས་ཚུ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་འོང་ བར་སྟོང་ཚུ་མི་འོང་།

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Please support us!