ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་རྩིས་སྟོན་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་རྩིས་སྟོན་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་གཅིག་ནང་ལུ་ཡང་ན་ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་བཙུགས་ཚུགས།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་རྩིས་སྟོན་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་འདི་ནང་ཨེབ་གཏང་ དེ་ལས་ F2 ཨེབ། ཁྱོད་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་གཅིག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ མཉམ་རྟགས་ = ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

  2. ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་རྩིས་སྟོན་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དཔེར་ན་ "=10000/12" དེ་ལས་ལོག་ལྡེ་ཨེབ།

You can also click the Formula icon on the Formula Bar, and then choose a function for your formula.

note

རྩོམ་འབྲི་པ་ཚིག་ཡིག་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་གཞི་བསྟུན་འབད་ནི་ལུ་གྲུ་ཟུར་གུག་ཤད་ཚུ་ནང་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ཡང་ན་ནང་ཐིག་ཁ་བྱང་འདི་ནང་ན་ཚུད་དགོ། དཔེར་ན་གཞན་ནང་ཐིག་ལས་ནང་ཐིག་A1གཞི་བསྟུན་འབད་ནི་ལུ་ =<A1> ནང་ཐིག་ནང་ན་བཙུགས།


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

Please support us!