ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་རྩོམ་འབྲི་པ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ལུ་ནང་ཐིག་མཐའ་མཚམས་སོ་སོ་གི་སྣ་ཁག་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ། གཞན་དངོས་པོ་ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ཡོད་རུང་བཏུབ། དཔེར་ན་ཁྱོད་རང་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་ དང་པར་ཚུ་དང་དཔེ་རིས་ཚུ་བཙུགས་ཡོད་མི་ལུ་འགན་སྤྲོད་བཏུབ་ཨིན།

  1. རྩོམ་འབྲིཔ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ནང་ཐིག་ཡང་ན་ནང་ཐིག་གི་ལེབ་དུམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Choose Table - Properties.

  3. ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

  4. ཁྱོད་ཀྱི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་མཐའ་མཚམས་གདམ་ཁ་ཚུ་གདམ་ནི་དང་བཏུབ་ཨེབ་གཏང་འབད།

གྱལ་བདེ་སྒྲིག་གདམ་ཁ་འདི་ནང་ མངའ་ཁོངས་འདི་ སྣ་མང་མཐའ་མཚམས་བཟོ་རྣམ་སྦེ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་བཏུབ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ།

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་འདི་གུ་བརྟེན་མངའ་ཁོངས་མཐོང་སྣང་ཚུ་སོ་སོ་ཨིན།

སེལ་འཐུ།

གྱལ་བདེ་ཞིབ་མངའ་ཁོངས།

ནང་ཐིག་ཚད་གཅིག་མངམ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ཐིག་གཅིག་ཡང་ན་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སེལ་འཐུ་མ་འབད་བའི་འོད།

ནང་ཐིག་མཐའ་མཚམས་གཅིག

ནང་ཐིག་ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་་ནང་ཐིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་མཐའ་མཚམས་གཅིག

ཀེར་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་ནང་ནང་ཐིག་ཚུ།

ཀེར་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབཐ་ཡོད་མི་མཐའ་མཚམས།

གྱལ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་ནང་ནང་ཐིག་ཚུ།

གྱལ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་མཐའ་མཚམས

༢x༢ གི་ཐིག་ཁྲམ་ཧྲིལ་བུམ་ཅིག་ཡང་ན་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ལེབ་དུམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་མཐའ་མཚམས


སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

སྔོན་སྒྲིག་འདི་གི་ ངོས་དཔར་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་ཡང་ནསྣ་མང་མཐའ་མཚམས་ཚུ་་སླར་གཞི་སྒྲིག་ འབད་ནི་ལུ་གཅིག་ཨེབ་གཏང་འབད།

དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

མཐའ་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་ངོས་དཔར་ཚུ།

ད་ལྟོ་གྱལ་ག་དེ་གཞན་ངོས་དཔར་ཚུ་གིས་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ཡང་ན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ཨིན་ན་འཕྲོ་མཐུད་བཏུབ་ཨིན།

ལག་ལེན་པ་ངེས་ཚིག་འབད་ཡོད་མི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ མངའ་ཁོངས་འདི་ནང་ གྱལ་ཚུ་རང་ར་སོ་སོ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ཡང་ན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་བཏུབ་ཨིན། སྔོན་ལྟ་གིས་གནས་ལུགས་སོ་སོ་གསུམ་ནང་གི་གྱལ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

ཟུར་ཅིག་ཡང་ན་གནས་ལུགས་སོ་སོ་གསུམ་འདི་བརྒྱུད་སོར་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་སྒྱིད་ཁུག་ཅིག་ཡང་བསྐྱར་འབད་ཨེབ་གཏང་འབད།

གྱལ་དབྱེ་བ་ཚུ།

གཟུགས་བརྙན།

དོན་དག

གྱལ་གནགཔོ་ཅིག

མཐའ་མཚམས་དོན་ལུ་གྱལ་རགས་པ

གྱལ་གནགཔོ་ཅིག་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་གྱལ་ཆ་མཉམ་པའི་ཐོག་ལས་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། གྱལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ ༠་༠༥་པི་ཊི་གྱལ་བཟོ་རྣམ་འདི་གདམ་ད་གྱལ་ཚག་ཅན་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན། གྱལ་གཉིས་ལྡན་བཟོ་རྣམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་གྱལ་གཉིས་ལྡན་སྟོནམ་ཨིན།

གྱལ་སྐྱ་བོ།

མཐའ་མཚམས་དོན་ལུ་གྱལ་སྐྱབོ།

གྱལ་སྐྱ་ཐལ་ཅིག་སྟོན་བཞག་པའི་སྐབས་ཆ་མཉམ་པའི་གྱལ་འདིའི་སྐབས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འབད། གནས་ས་འདི་ལུ་གྱལ་ཅིག་ཡང་གཞི་སྒྲིག་ཡང་ན་རྩ་བསྐྲད་མི་གཏང་།

གྱལ་དཀརཔོ།

མཐའ་མཚམས་དོན་ལུ་གྱལ་དཀརཔོ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད་པ་ཅིན་ཆ་མཉམ་པའི་སྐབས་གྱལ་དཀརཔ་ཅིག་སྟོནམ་ཨིན།


དཔེར་བརྗོད་ཚུ།

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. གྱལ་བཟོ་རྣམ་སྟུག་ཚད་ཅིག་སེལ་འཐུ།

  3. འོག་གི་མཐའ་མཚམས་ཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་གྱལ་སྟུག་པག་པ་ཅིག་མ་མཐོང་ཚུན་འོག་གི་ཟུར་འདི་ཡང་བསྐྱར་སྦ་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཐའ་མཚམས་འོག་གི་སྟུག་ཚད་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།

note

རྩོམ་འབྲི་པ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ནང་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་ཉུང་མཐའ་གཡོན་ཅིག་དང་སྔོན་སྒྲིག་གི་འོག་གི་གྱལ་ཡོད། ཚད་བཟུང་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གུ་འི་ནང་ཐིག་ཚུ་མང་ཤོས་སྔོན་སྒྲིག་གི་འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་གྱལ་ཚུ་མངམ་ཡོདཔ་ཨིན།


warning

སྔོན་ལྟ་འདི་ནང་དཀརཔོ་ནང་སྟོན་ཡོད་མི་གྱལ་ཆ་མཉམ་ནང་ཐིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་འོང་།


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/border_character.xhp#border_character not found).

ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

དོན་མཚམས་ཚུའི་དོན་ལུ་མཐའ་མཚམས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

Please support us!