ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ད་གཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ཡོདཔ་ཡང་ན་འགོ་ཚག་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

LibreOffice གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་དང་གཅིག་ཁར་རང་བཞིན་གྱིས་ཨང་བཏགས་ནི་ཡང་ན་འགོ་ཚག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

རང་བཞིན་གྱིས་ཨང་བཏགས་ནི་དང་འགོ་ཚག་བཀལ་ནི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་

  1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, and then select “Bulleted and numbered lists”.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

རང་བཞིན་ཨང་བཏགས་ནི་གདམ་ཁ་འདི་མཚམས་དོན་ཚུ་ "Default" "Text body"ལུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ ཡང་ན་ "Text body indent" མཚམས་དོན་བཟོ་རྣམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།


ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་པའི་སྐབས་ཨང་བཏགས་ཡོད་མི་ཡང་ན་འགོ་ཚག་བཀལ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་

  1. ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ 1., i., ཡང་ན་ I ཡིག་དཔར་རྐྱབས། འགོ་ཚག་བཀལ་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་གཅིག་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ * ཡང་ན་ - ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་ཡུན་གཅིག་གི་ཚབ་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་གཡས་ཀྱི་གུག་ཤད་ཡང་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་བཏུབ་ དཔེར་ན་ 1) ཡང་ན་ i)

  2. བར་སྟོང་གཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ དེ་ལས་ཐོ་བཀོད་ཨེབ། དོན་མཚམས་གསརཔ་འདི་གིརང་བཞིན་གྱིས་ཨང་གྲངས་ཡང་ན་འགོ་ཚག་ཤུལ་མམ་ལེནམ་ཨིན།

  3. ཐོ་ཡིག་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལས་ལོག་ལྡེ་འདི་ལོག་ཨེབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཐོ་ཡིག་འདི་ཨང་ག་ཅི་དང་གཅིག་ཁར་འབད་རུང་འགོ་ཚུགས།


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!