མགོ་ཡིག་བཙུགས།

མགོ་ཡིག་དེ་ཚུ་ རྩ་སྒྲིག་-ཤོག་ལེབ་-མགོ་ཡིག་གི་མཆོང་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་གུར་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གི་མགོ་ཡིག་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!