ཐད་ཀར་གྱི་འོད་རྟགས་ ཨཱོན/ཨོཕ།

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


ཚིག་ཡིག་དང་ གཟུགས་བརྙན་ ཐིག་ཁྲམ་ གཞི་ཁྲམ་ དེ་ལས་གཞན་དངོས་པོ་ཚུ་ ས་གནས་གཅིག་ཁར་ བཞག་ནི་ལུ་ ཐད་ཀར་འོད་རྟགས་དེ་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཤོགལེབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སྟོངམ་ གང་རུང་ཅིག་ནང་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ཐད་ཀར་གྱི་འོད་རྟགས་དེ་ ཧ་ལམ་ཅིག་གི་དབུས་སུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐིག་གི་ གཡོན་དང་གཡས་ཀྱི་ བར་ན་བཞག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་བཙུགས་མི་ ཚིག་ཡིག་དེ་ དབུས་སྐྲིག་སྦེ་སྡོད་འོང་། དེ་དང་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་ ཐད་ཀར་གྱི་འོད་རྟགས་དེ་ གཡས་ཀྱི་སསྟོང་གུར་བཞགཔ་ད་ ཚིག་ཡིག་དེ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཕྲང་བཞགཔ་ཨིན།

warning

རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་འབད་ནིའི་ལག་ཆས་དེ་གིས་ དོན་མཚམས་སྟོངམ་དང་ མཆོང་ལྡེ་ དེ་ལས་ཐད་ཀར་གྱི་འོད་རྟགས་འདི་གིས་ བཙུགས་ཡོད་པའི་བར་སྟོང་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཐད་ཀར་འོད་རྟགས་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་ནོར་བཅོས་འབད་ནིའི་ལག་ཆས་དེ་ ལྕོགས་མིན་བཟོ།


འོད་རྟགས་དེ་ གནས་ས་བཞག་ནི་ལུ་ ཐད་ཀར་འོད་རྟགས་འདི་གིས་ མཆོང་ལྡེ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ མཆོང་ལྡེ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ ཤོག་ལེབ་གུར་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་གི་གནས་ས་དེ་ཡང་ བསྒྱུར་འགྱོ་འོང་།

Please support us!