ས་སྒོ་ཚུ་ བཙུགས།

ས་སྒོའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་ལས་་ཡོད་པའི་ མདའ་རྟགས་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon

ས་སྒོ་ཚུ་བཙབུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་འོག་གི་ ལས་འགན་ཚུ་ནང་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཏུབ།

ཚེས་གྲངས།

ད་ལྟོའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ས་སྒོ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། སྔོན་སྒྲིག་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ཚེས་གྲངས་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་བཞགཔ་ཨིན།

ཆུ་ཚོད།

ད་ལྟོའི་ཆུ་ཚོད་དེ་ ས་སྒོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཆུ་ཚོད་དེ་ ཁྱོད་རའི་ རིམ་ལུགས་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ རིམ་ལུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་འབགཔ་ཨིན། F9 ལས་འགན་གྱི་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་མ་བཏུབ་པའི་ གཏན་བཟོས་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྲངསཚུ།

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

ཤོག་ལེབ་གྱང་ཁ་རྐྱབ།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་བསྡོམས་གྲངས་དེ་ ས་སྒོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དོན་ཚན

ས་སྒོ་འབད་ཡིག་ཆའི་རྒྱུ་དངོས་ནང་ དོན་ཚན་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་བཙུགསཔ་ཨིན། ས་སྒོ་འདི་གིས་ ཡིག་སྣོད་ - རྒྱུ་དངོས་ - འགྲེལ་བཤད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ དོན་ཚན་ ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་གནས་སྡུད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མགོ་མིང་།

ཡིག་ཆ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ མགོ་མིང་དེ་ ས་སྒོ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།འ་ནི་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ཡིག་སྣོད་-རྒྱུ་དངོས་་-འགྲལ་བཤད་ཀྱི་འོག་ལུ་ མགོ་མིང་ས་སྒོའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

གཞན།

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!