ས་སྒོ་ཚུ་ བཙུགས།

ས་སྒོའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་ལས་་ཡོད་པའི་ མདའ་རྟགས་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར་

ས་སྒོ་ཚུ་བཙབུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་འོག་གི་ ལས་འགན་ཚུ་ནང་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཏུབ།

ཚེས་གྲངས།

ད་ལྟོའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ས་སྒོ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན། སྔོན་སྒྲིག་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ཚེས་གྲངས་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་བར་བཞགཔ་ཨིན།

ཆུ་ཚོད།

ད་ལྟོའི་ཆུ་ཚོད་དེ་ ས་སྒོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཆུ་ཚོད་དེ་ ཁྱོད་རའི་ རིམ་ལུགས་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ རིམ་ལུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་འབགཔ་ཨིན། F9 ལས་འགན་གྱི་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་མ་བཏུབ་པའི་ གཏན་བཟོས་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྲངསཚུ།

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

ཤོག་ལེབ་གྱང་ཁ་རྐྱབ།

ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་གི་བསྡོམས་གྲངས་དེ་ ས་སྒོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དོན་ཚན

ས་སྒོ་འབད་ཡིག་ཆའི་རྒྱུ་དངོས་ནང་ དོན་ཚན་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་བཙུགསཔ་ཨིན། ས་སྒོ་འདི་གིས་ ཡིག་སྣོད་ - རྒྱུ་དངོས་ - འགྲེལ་བཤད་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ དོན་ཚན་ ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་གནས་སྡུད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མགོ་མིང་།

ཡིག་ཆ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ མགོ་མིང་དེ་ ས་སྒོ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།འ་ནི་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ཡིག་སྣོད་-རྒྱུ་དངོས་་-འགྲལ་བཤད་ཀྱི་འོག་ལུ་ མགོ་མིང་ས་སྒོའི་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

གཞན།

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!