བཙུགས།

གཞི་ཁྲམ་དང་ ཚད་རིས་ ཐིག་ཁྲམ་ དེ་ལས་གཞན་དངོས་པོ་ཚུ་ བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་གི་ནང་ན་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ་ ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་འོག་གི་ ལས་འགན་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ།

ཐིག་ཁྲམ།

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

ཐིག་ཁྲམ།

དབྱེ་ཚན།

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

དབྱཻ་ཚན་།

གཞི་ཁྲམ་འདི་ ལག་ཐོག་ལས་ བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འདྲུད་མི་གཞི་ཁྲམ་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། གཞི་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ཡོད་མི་མདའ་རྟགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Insert Frame

གཞི་ཁྲམ་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས།

Floating Frame

འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན། འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡིག་སྣོད་གཞན་མི་གི་ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ལག་ལོན་འཐབ་ཨིན། འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ ནེཊི་སིཀེཔ་འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་4.x.གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་མེད།

Icon Floating frame

འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ།

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ནད་ཀར་དུ་བཙུགས།

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon

མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

མཐའི་དྲན་འཛིན་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon

མཐའི་དྲན་འཛིན་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ དྲན་འཛིན་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

དེབ་རྟགས་ བཙུགས།

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

དེབ་རྟགས།

ཡིག་སྣོད།

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

Text from File

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག

དེ་གིས་ རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་ གསར་བསྐྲུན་ ཞུན་དག་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཚད་རིས་ གཞི་ཁྲམ་དང་ དེ་ལས་ ས་སྒོ་ཚུ་རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་སྦེ་གསོག་འཇོག་འབད་ཚུགས། རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་དེ་མགྱོགས་པ་རང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་གི་རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་དེ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ F3.

དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བཙུགས།

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ།

ས་སྒོ་བཙུགས།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ ས་སྒོ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

Icon

ས་སྒོ་ཚུ་བཙབུགས།

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་ཚུ།

ཁྱོད་ལུ་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ དགོ་པའི་ལག་ཆས་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་གྱི་ ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Select

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད་ནང་ལས།

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

མན་ངག

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Chart

Icon Chart

དཔེ་རིས།

OLE Object

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

ཨོ་ཨེལ་ཨི་དངོས་པོ།

ཟུར་ཐོ་ བཙུགས།

ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཐོ་བཀོད།

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Please support us!