མན་ངག

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

མན་ངག་འདི་ ཨིན་པུཊི་གི་གྲལ་ཐིག་ནང་ བྱུངམ་ཨིན། ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ ནང་ཐིག་གི་ཁྱབ་ཚད་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ལུ་ མའུསི་དང་གཅིག་ཁར་ འདོད་པ་བསྐྱེདཔ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད། ཆ་མཉམ་པའི་ ནང་ཐིག་གི་གཞི་བསྟུན་ཚུཡང་ ཨིན་པའུཊི་གི་གྲལ་ཐིག་ནང་བྱུངམ་ཨིན། ཁ་སྐོང་ཚད་བཟུང་དེ་ ཉེ་བར་མཁོ་བ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ཁྱོད་རའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ ངེས་དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱི་འོས་ལྡན་གྱི་ཚིག་སྦྱོར་དེ་ ཤེས་པ་ཅིན་ མན་ངག་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། དཔེར་ན་ བཙུགས་ནིའི་ས་སྒོ་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ས་སྒོཌའི་ལོག་ཚུ་ནང་ འ་ནི་དེ་ཚུ་ཉ་བར་མཁོ་བ་ཅིག་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

མན་ངག


མན་ངག་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན།

གཞི་རིམ་རྩིས་ལས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ།

Operation

Name

Example

བསྡོམས།

+

བསྡོམས་དེ་ཚུ་རྩིས་སྟོན།

དཔེར་ན་: <A1> + 8

ཕབ་ནི།

-

Calculates the difference.

དཔེར་ན: 10 - <B5>

བསྒྱུར་རྩིས།

MUL or *

ཐོན་སྐྱེད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example: 7 MUL 9 displays 63

བགོ་བརྩིས།

DIV or /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ནང་ གཞི་རིམ་གྱི་ལས་འགན་ཚུ།

Function

Name

Example

དངུལ་བསྡོམས།

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

དཔེར་ན་: SUM <A2:C2>འདི་གིས་ ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ གནས་གོང་གི་དངུལ་བསྡོམས་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྒོར་སྒོརམ།

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

དཔེར་ན་:15.678 ROUND 2འདི་གིས་15.68་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བརྒྱ་ཆ།

PHD

Calculates a percentage.

དཔེར་ན་:10 + 15 PHD འདི་གིས་ 10.15་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

རང་བསྒྱུར་རྩ་གྲངས།

SQRT

Calculates the square root.

Example: SQRT 25 displays 5

ནུས་ཤུགས

POW

Calculates the power of a number.

Example: 2 POW 8 displays 256


བཀོལ་སྤྱོདཔ་ཚུ།

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

ཐོ་ཡིག་དབྱེ་བྱེད།

|

Separates the elements in a list.

ཐོ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དཔེ:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

མཉམ་པ།

EQ or ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

མཉམ་པ་མིན་འདུག

NEQ or !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

སྦོམ་མི་ཡང་ན་མཉམ་པ་ཨིན་མི།

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

སྦོམ་མི་ཡང་ན་མཉམ་པ་ཨིན་མི།

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

ཉུང་མི།

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

སྦོམ་མི།

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

བུ་ལིན་ ཡང་ན་

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

དཔེར་ན་: 0 OR 0 འདི་གིས་0 (འཕྱི་འགྱུར་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་ 1 (བདེན་པ།)་ནང་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་མི་ ག་ཅིག་རང་འབད་རུང་།

བུ་ལིན་ ཨེགསི་ ཡང་ན་

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

དཔེར་ན་: 1 XOR 0 འདི་གིས་ 1 (བདེན་པ་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བུ་ལིན་ དང་།

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

དཔེཔ་ན་: 1 དང་ 2་འདི་གིས་1 (བདོན་པ་དེ་)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བུ་ལིན་མེན།

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

དཔེར་ན་:NOT 1 (བདེན་པ་)འདི་གིས་ 0 (འཕྱི་འགྱུར།)དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


ཚད་རྩིས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ།

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

བར་མའི་ཆ་གྲངས།

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

དཔེར་ན་: MEAN 10|30|20 ་འདི་གིས་ 20 ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་།

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

དཔེར་པ: ཉུང་མཐའི་ 10|30|20 འདི་གིས་ 10 དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

མང་མཐའི་གནས་གོང་།

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

སིན།

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

འགལ་ཟླའི་ཆ་ཚད།

COS

Calculates the cosine in radians.

Example: COS 1 displays 0.54

ཊེན་ཇེནཊི།

TAN

Calculates the tangent in radians.

དཔེར་ན་:TAN <A1>

གཞུ་དབྱིབས་སིན།

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

དཔེན་ན: ASIN 1

གཞུ་དབྱིབས་ Cosine

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

དཔེར་ན་: ACOS 1

གཞུ་དབྱིབས་ཊེན་ཇེནཊི།

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

དཔེར་ན་:ཨེ་ཊི་ཨེ་ཨེན་ ༡།

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


ཡིག་ཆ་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་འགྱུར་ཅན་ཚུ།

འོག་གི་ཡིག་ཆ་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཡང་ ཡིག་སྣོད་-རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་-ཚད་རྩིས་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཐོབ་ཨིན།

Name

Description

CHAR

ཡིག་ཆ་ནང་ ཡིག་འབྲུ་གི་ ཨང་གྲངས་ཚུ།

WORD

ཡིག་ཆ་ནང་ མིང་ཚིག་གི་ ཨང་གྲངས་ཚུ།

PARA

ཡིག་ཆ་ནང་ དོན་མཚམས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

GRAPH

ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་རིས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

TABLES

ཡིག་ཆ་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ།

OLE

ཡིག་ཆ་ནང་ ཨོ་ཨེལ་ཨི་ དངོས་པོ་ཚུ་གི་ ཨང་གྲངས།

PAGE

ཡིག་ཆ་ནང་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་བསྡོམས།


ངེས་འཚིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ཧེང་བཀལ།

Description

Name

Value

པི་ཨེལ།

PI

3.1415...

ཨིའུ་ལར་གྱི་ཆད་མེད།

E

2.71828...

བདེན་པ།

TRUE

༠་ལུ་མཉམ་པ་མིན་འདུག

རྫུན་མ།

FALSE

0


Please support us!