ཨང་མ་བཏགས་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅིག་བཙུགས།

ཨང་བཏགས་མ་བཀལ་བར་ དོན་མཚམས་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨང་བཏགས་འདི་ གནོད་སྐྱོན་མི་བྱུང་།

ངོས་དཔར།

ཨང་མ་བཏགས་པའི་ཐོ་བཀོད་ཅིག་བཙུགས།

Please support us!