ཡན་ལག་ས་ཚིག་དང་ཅིག་ཁར་གནས་རིམ་གཅིག་ཡར་བསྐྱེད་འབད་

གིས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ཡན་ལག་དོན་ཚན་དང་ཅིག་ཁར་ཨང་བཏགས་ནི་གནས་རིམ་ཡར་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་ ཨང་བཏགས་ནི་ཡང་ན་འགོ་ཚག་ཚིག་ཡིག་གི་ནང་འཁོད་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ འདི་མཐོང་ཚུགས།

ངོས་དཔར།

ཡན་གལ་ས་ཚིག་དང་ཅགི་ཁར་གནས་རིམ་གཅིག་ཡར་བསྐྱེད་འབད་

Please support us!