ཡན་ལག་ས་ཚིག་དང་ཅིག་ཁར་མར་ཕབ་ནི་

གིས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་དང་བཅས་གནས་རིམ་གཅིག་བཤུད་ནུག། འོད་རྟགས་འདི་ཨང་བཏགས་བཀལ་ཡོདཔ་ཡང་ན་ འགོ་ཚག་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གི་ནང་འཁོད་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འདི་མཐོང་ཚུགས།

ངོས་དཔར།

ཡན་ལག་ས་ཚིག་དང་ཅིག་ཁར་གནས་རིམ་གཅིག་མར་ཕབ་ནི་

Please support us!