ཁ་བྱང་གི་ཐོ་ཡིག་སེལ་འཐུའ་འབད་

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

ཁ་སྐོང་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་བྱང་ཐོ་ཡིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ ཁ་བྱང་ཚུ་ཡོད་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ཌའི་ལལོག་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་དེ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གསར་བསྐྲུན་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་བྱང་ཐོ་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་པའི་ཁ་བྱང་གི་ཐོ་ཡིག་ཌའི་ལོག་ གསརཔ་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཚགས་མ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟོ་དགོ་མནོ་མི་འཐོབ་མཁན་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་བྱང་ཐོ་ཡིག་དེ་ལུ་ཚག་མ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ ཚད་ལྡན་ཚག་མ་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཞུན་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་བྱང་ཐོ་ཡིག་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ ཁ་བྱང་ཐོ་ཡིག་ཌའི་ལོག་གསརཔ་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གཞན་མི་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཌའི་ལོག་སེལ་འཐུ་འབད་ཟེར་མི་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Please support us!