སྲོལ་སྒྲིག་གུས་བཏུད་

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

གུས་བཏུད་རྒྱུ་རྫས་ཚུ་

ས་སྒོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ ཐོ་ཡིག་ཞགན་མི་ཅིག་ལུ་ ས་སྒོ་དེ་འདྲུད།

>

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ གུས་བཏུད་རྒྱུ་རྫས་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་སྒོ་དེ་ ཚར་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཚུགས།

<

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་ གཞན་མི་ཅིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

གུས་བཏུད་རྒྱུ་རྫས་དེ་འོག་གི་སྒྲོམ་ནང་ལུ་འདྲུད་

འདྲུད་-དེ་-བཞག་གིས་ས་སྒོ་ཚུ་བདེ་ཞིབ་འབད་ ཡང་ན་ མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

གུས་བཏུད་སྲོལ་སྒྲིག་འབད་

གུས་བཏུད་དང་ ཡིག་རྟགས་ས་སྒོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་གནས་གོང་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

སྔོན་བལྟ།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དྲན་ཐོ་དང་པ་དེ་གི་སྔོན་བལྟ་ཅིག་ ད་ལྟོའི་གུས་བཏུད་སྒྲིག་བཀོད་དང་གཅིག་ཁར་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

(མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཚུ་)

ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་རྣམ་གྲངས་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ རྣམ་གྲངས་དེ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!