Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

ད་ལྟོའི་རའི་ཊར་ཡིག་དེ་ ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་

གློག་འཕིན་མཉམ་བསྡོམ་དེ་གི་དོན་ལུ་ རའི་ཊར་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་

ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རའི་ཊར་ཡིག་ཆ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

བརྡ་འཚོལ་

Locate the Writer document that you want to use, and then click Open.

ཊེམ་པེལེཊི་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁོད་རའི་ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་ཡིག་ཆ་དང་གཅིག་ཁར་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ཊེམ་པེ་ལེཊི་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

བརྡ་འཚོལ་

Opens a template selector dialog.

ད་ལྟོ་འཕྲལ་ཁམ་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་མི་འགོ་བཙུགས་ཡིག་ཆ་དེ་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་

ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ཡིག་འཕྲིན་མཉམ་བསྡོམས་ཡིག་ཆ་དེ་ གཞི་རྟེན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཡིག་ཆ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

Next step: Mail Merge Wizard - Select document type

Please support us!