ཚིག་ཡིག་དེ་ཐིག་ཁྲམ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཐིག་ཁྲམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - གཞི་བསྒྱུར་ - ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་


གཞི་བསྒྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ལུ་གདམ་ཁ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

ལུ་ ཚིག་ཡིག་སོ་སོ་འཕྱལ་

མཆོང་ལྡེ་བཟུམ་གྱི་དབྱེ་བྱེད་དེ་གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་མཐའ་མཚམས་ཚུ་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན། སེལ་འཐུའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་དོན་མཚམས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཐིག་ཁྲམ་དེ་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཀེར་ཐིག་རྟགས་བཀལ་མི་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཡིག་འབྲུ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ གྲལ་ཐིག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དོན་མཚམས་སོ་སོ་ཅིང་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

མཆོང་ལྡེ་

Converts the text to a table using tabs as column markers.

སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་

Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers.

དོན་མཚམས་

Converts the text to a table using paragraphs as column markers.

གཞན་མི་ཅིག་:

Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker.

ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་

Type the character that you want to use as a column marker.

ཀེར་ཐིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚད་མཉམ་པ་

Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.

རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་

Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table.

གདམ་ཁ།

མགུ་རྒྱན་

Formats the first row of the new table as a heading.

ཡང་བསྐྱར་མགུ་རྒྱན་

Repeats the table header on each page that the table spans.

གྲལ་ཐིག་... དང་པ་

ཨེན་གྲལ་ཐིག་དང་པ་ཚུ་ མགོ་ཡིག་སྦེ་ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།

ཐིག་ཁྲམ་མ་བཤག

Does not divide the table across pages.

མཐའ་མཚམས་

Adds a border to the table and the table cells.

Please support us!