Endnote Settings

དེ་གིས་ མཐའི་དྲན་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། མཐའི་དྲན་འཛིན་གྱི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་དབྱེ་བ་དང་ བཟོ་རྣམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ -མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་ - མཇུག་གི་དྲན་འཛིན་ མཆོང་ལྡེ་


རང་བཞིན་གྱིས་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

Select the numbering scheme that you want to use.

སེལ་འཐུ་

འགྲེལ་བཤད་

1, 2, 3

ཨ་ར་བིཀ་ ཨང་ཡིག་ཚུ་

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་(ཚུགས་ཡིག་)

i, ii, iii

རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་ཚུ་(མགྱོགས་ཡིག་)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


དེ་ལུ་འགོ་བཙུགས་

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་མཇུག་གི་དརན་ཐོ་དང་པའི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་ཐོ་བཀོད་འབད། མཐའི་དྲན་འཛིན་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་དེ་ ཚར་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འཕར་ཚད་འབད་བ་ཅིན་ འ་ནི་འདི་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

ཧེ་མ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲན་འཛིན་ཚིག་ཡིག་དེ་ནང་གི་མཐའི་དྲན་འཛིན་ཨང་གྲངས་དེ་གི་གདོང་ཁ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "re: " to display "re: 1"དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཤུལ་ལས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲན་འཛིན་ཚིག་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་ མཐའི་དྲན་འཛིན་ཨང་ཡིག་དེ་གི་ཤུལ་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ")" to display "1)"དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

བཟོ་རྣམ་ཚུ་

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

དོན་མཚམས་

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

ཤོག་ལེབ་

Select the page style that you want to use for endnotes.

ཚིག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

མཐའི་དྲན་འཛིན་མངའ་ཁོངས་

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!