ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་དང་ སྡེ་རིམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


གནས་རིམ་

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི་

Specify the formatting for the selected outline level.

དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

ཨང་ཡིག་

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

སེལ་འཐུ་

འགྲེལ་བཤད་

1, 2, 3, ...

ཨ་ར་བིཀ་ ཨང་ཡིག་ཚུ་

A, B, C, ...

ཚུགས་ཡིག་

a, b, c, ...

ཚུགས་ཡིག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་

I, II, III, ...

རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་(ལྟག་གི་)

i, ii, iii, ...

རོ་མཱན་ཨང་ཡིག་(འོག་ག་)

A,... AA,... AAA,...

ཡི་གུའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་གིས་ལེའུའི་གནས་རིམ་གྱི་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ དབྱེར་མེད་ཚུགས་ཡིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཀ་ཁིའ་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི། དཔེ་འབེད་བ་ཅིན་ གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཨང་གྲངས་གཉིས་པམ་འདི་ "BBB".

a,... aa,... aaa,...

ཡི་གུའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་གིས་ ལེའུའི་གནས་རིམ་གྱི་བརྡ་སྟོན་འབད་མི་ དབྱེར་མེད་མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཀ་ཁིའ་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནི། དཔེ་འབེད་བ་ཅིན་ གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཨང་གྲངས་གཉིས་པམ་འདི་ "cc".

ཅི་མེད་

ཨང་གརངས་བཏགས་ནིའི་བརྡ་མཚོན་མེད།དབྱེ་བྱེད་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཡིག་འབྲུ་དང་ ཡང་ན་ དེ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨང་གྲངས་བཏགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་བཙུགས་གུ་འབྱུངམ་ཨིན།


ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

Select the character style of the numbering character.

ཡན་ལག་གནས་རིམ་ཚུ་སྟོན་

ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་ནིའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མཐའ་ཐིག་གནས་རིམ་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ལེའུའི་ཨང་གརངས་བཏགས་ནི་གི་གནས་རིམ་གསུམ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ "3"དེ་སེལ་འཐུ་འབད་:༡.༡.༡

ཧེ་མ་དབྱེ་བྱེད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ཧེ་མ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་"Chapter " to display "Chapter 1"དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཤུལ་ལས་དབྱེ་བྱེད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུའི་ཤུལ་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "1."དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་(.)དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

དེ་ལུ་འགོ་བཙུགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུའི་ཨང་གྲངས་བཏགས་དགོ་མནོ་མི་ ཨང་གྲངས་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

Please support us!