ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Table - Merge Table.


འོད་རྟགས་དེ་རིམ་མཐུད་ཐིག་ཁྲམ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ལུ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་བཀོད་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མཉམ་བསྡོམས་འབད་དགོ་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ནུས་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!