ཐིག་ཁྲམ་གཤག

འོད་རྟགས་གནས་ས་གུ་ད་ལྟོའ་ཐིག་ཁྲམ་དེ་ ཐིག་ཁྲམ་སོ་སོ་གཉིས་ལུ་གཤགཔ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་ གཡས་ཀྱི་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ བརྡ་བཀོད་འདི་ཡང་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Table - Split Table.


ཐབས་ལམ་

མགུ་རྒྱན་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

སྲོལ་སྒྲིག་མགུ་རྒྱན་(བཟོ་རྣམ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

སྲོལ་སྒྲིག་མགུ་རྒྱན་

Inserts an additional blank row in the second table.

མགུ་རྒྱན་མེད་

Splits the table without copying the header row.

ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མན་ངག་ཚུ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གཤག་པའི་སྐབས་ལུ་ མན་ངག་ཚུ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་འོང་།


Please support us!