ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ ཨེ་ཨེས་སི་ཨའི་ཨའི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རྩ སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་མེན། རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་འབྲུ་མཇུག་བསྡུ་དེ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་མིག་ཚིག་ཅིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འབྱུངམ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

མཇུག་གི་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་བྱ་བ་དེ་རིམ་ལོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ Edit - འབད་བཤོལ་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་ལམ་ལུགས་གཞན་མི་ཚུ་

Please support us!