While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་ ཨེ་ཨེས་སི་ཨའི་ཨའི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་སྣོད་ཚུ་རྩ སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་མེན། རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་འབྲུ་མཇུག་བསྡུ་དེ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་མིག་ཚིག་ཅིག་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་འབྱུངམ་ཨིན།

tip

མཇུག་གི་རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་བྱ་བ་དེ་རིམ་ལོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ Edit - འབད་བཤོལ་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


When you apply automatic formats, the following rules apply:

AutoCorrect for Headings

A paragraph is formatted as a heading when the following conditions are met:

  1. paragraph begins with a capital letter

  2. paragraph does not end with a punctuation mark

  3. empty paragraph above and below the paragraph

AutoCorrect for Separator Lines

If you type three or more hyphens (---), underscores (___) or equal signs (===) on line and then press Enter, the paragraph is replaced by a horizontal line as wide as the page. The line is actually the lower border of the preceding paragraph. The following rules apply:

  1. Three hyphens (-) yield a single line (0.05 pt thick, gap 0.75 mm).

  2. Three underscore (_) yield a single line (1 pt thick, gap 0.75 mm).

  3. Three equal signs (=) yield a double line (1.10 pt thick, gap 0.75 mm).

Please support us!