རྩོམ་འབྲི་པ་ལུ་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

བཟོ་རྣམ་གྱི་དབྱེ་རིམ་

These are the different categories of formatting styles.

མིང་

འགྲེལ་བཤད་

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་དང་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུ་ དེ་ལས་ ཚིག་ཚན་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཙུགས་ཚུགས།

དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

དོན་མཚམས་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཚུ་རྩིས་ཏེ་དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ། ཤུལ་མམ་གྱི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཡང་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

གཞི་ཁྲམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཚིག་ཡིག་དང་ ཚད་རིས་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཡིག་ཆ་དེ་གི་གཞི་བཀོད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ ཤོག་གྲངས་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན། དེ་མ་ཚད་ ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་ཤོག་ལེབ་དང་པ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

ཐོ་འགོད་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

Use List Styles to format ordered or unordered lists.


བཟོ་རྣམ་གྱི་སྡེ་ཚན་

These are the style groups that you can display in the Styles window.

མིང་

གོ་དོན་

རང་བཞིན་གྱིས་

ད་ལྟོའི་སྐབས་དོན་དེ་ལུ་འོས་ལྡན་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བཟོ་རྣམ་ཆ་མཉམ་

ཤུགས་ལྡན་བཟོ་རྣམ་དབྱེ་རིམ་དེ་གི་བཟོ་རྣམ་ཆ་མཉམ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་(སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དབྱེ་རིམ་གྱི་)བཟོ་རྣམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྲོལ་སྒྲིག་

ལག་ལེན་པ-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་དབྱེ་རིམ་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལེའུའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

མགུ་རྒྱན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཐོ་འགོད་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

ཟུར་ཐོའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཟུར་ཐོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་

Special Styles

མགོ་ཡིག་དང་ མཇུག་ཡིག་ མཇུག་གི་དརན་ཐོ་ ཐིག་ཁྲམ་ དེ་ལས་ དཔར་བཤད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ བཟོརྣམ་གྱི་ཐོ་ཡིག་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

འཁྲིལ་དགོ་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་

ལག་ལེན་པ- ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྡེ་་རིམ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དབྱེ་རིམ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ སྡེ་་རིམ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། བཟོ་རྣམ་ཚུ་གཞི་རིམ་གནས་རིམ་ནང་ལུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་རིམ་གནས་རིམ་མིང་དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ཡོད་མི་བསྡོམས་རྟགས་(+)དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།


Please support us!