ཀེར་ཐིག་

ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་གཞི་སྒྲིག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ བཙུགས་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཀེར་ཐིག་བཏོན་གཏང་།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In the context menu of a cell, choose Column.


རྒྱ་ཚད་...

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་) གི་རྒྱ་ཚད་དེ་་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱ་ཚད་གང་དྲག་

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་དོན་ཚུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཚུ་བདེ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་དེ་གིས་ ཐིག་ཁྲམ་གཞན་མི་ནང་གི་རྒྱ་ཚད་ལུ་མི་གནོད། ཐིག་ཁྲམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་དེ་གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་འདི་ལྷག་མི་ཚུགས།

Distribute Columns Equally

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

སེལ་འཐུ་

འོད་རྟགས་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འདི་འཐོབ་ཚུགས།

བཙུགས་...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

བཏོན་གཏང་།

ཐིག་ཁྲམ་ལས་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་(ཚུ་)བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!