གྲླ་ཐིག་མཐོ་ཚད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དེ་གི་མཐོ་ཚད་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།(s).

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


མཐོ་ཚད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་(s)ལུ་དགོ་པའི་ མཐོ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད

ཚད་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོནལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་བདེ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

You can also right-click in a cell, and then choose Format - Row - Optimal Height.


Please support us!