གྲལ་ཐིག་

གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་མཐོ་ཚད་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ བཙུགས་ དེ་ལས་ བཏོན་གཏང་།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

In the context menu of a cell, choose Row.


མཐོ་ཚད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དེ་གི་མཐོ་ཚད་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།(s).

མཐོ་ཚད་གང་དྲག་

ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་དོན་ལུ་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ གྲལ་ཐིག་མཐོ་ཚད་འདི་བདེ་སྒྲིག་བཟོ། ཐིག་ཁྲམ་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ འདི་སྔོན་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་ཨིན།

Distribute Rows Equally

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

སེལ་འཐུ་འབད།

འོད་རྟགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་འདི་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

བཙུགས་...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

བཏོན་གཏང་

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་(ཚུ་)ཐིག་ཁྲམ་ལས་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!