ནང་ཐིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་སཧེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ ཡང་ན་ འོད་རྟགས་དེ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་ཐིག་ནང་ལེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྡ་བཀོད་འདི་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Right-click in a table, choose Cell.


དཀར་ཆག

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

བཏོག་བཅོས།

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

དབེས་ཀྱི་ཐད་སྙོམས་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་རིགས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

ཉེན་སྐྱོབ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ནང་དོན་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལས་ཉེན་སྲུང་འབདཝ་ཨིན།

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལས་བཤོལ་

ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཐིག་ཁྲམ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ཉེན་སྐྱོབ་དེ་རྩབསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!