ནང་ཐིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་སཧེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་དང་ ཡང་ན་ འོད་རྟགས་དེ་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་གི་ནང་ཐིག་ནང་ལེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྡ་བཀོད་འདི་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Right-click in a table, choose Cell.


Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

བཏོག་བཅོས།

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

དབེས་ཀྱི་ཐད་སྙོམས་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་རིགས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལས་བཤོལ་

ད་ལྟོའི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཐིག་ཁྲམ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ཉེན་སྐྱོབ་དེ་རྩབསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Please support us!