Text Flow

ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཧེ་མ་དང་ཤུལ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Table - Properties - Text Flow tab.


ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་

མཚམས་

ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་ཁྲམ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་སྦེ་བཞག་དགོ་མནོ་མི་ མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་ལེབ་

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཧེ་མ་ ཡང་ན་ ཤུལ་ལས་ ཤོང་ལེབ་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་

སྣ་མང་-ཀེར་ཐིག་ཤོག་ལེབ་ཅིག་གུ་ཡོད་མི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་ཧེ་མ་ ཡང་ན་ ཤུལ་ལས་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཧེ་མ་

ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་ཧེ་མ་ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཤུལ་ལས་

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དག་གཅིག་ཁར་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་དེ་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ ཤོག་ལེབ་དང་པམ་དེ་ལུ་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་

མཚམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་ ཤོག་ལེབ་དང་པ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་གྲངས་

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

ཐིག་ཁྲམ་དེ་ ཤོག་ལེབ་དང་ ཀེར་ཐིག་ཡན་ཆད་ལུ་གཤག་བཅུགཔ་ཨིན་

ཐིག་ཁྲམ་གྱི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཚམས་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཆོགཔ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་ཚུ་དང་ ཀེར་ཐིག་ཡན་ཆད་གྲལ་ཐིག་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་བཅུགཔ་ཨིན་

ཤོག་ལེབ་མཚམས་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ནང་ལུ་ཆོགཔ་ཨིན། མགུ་རྒྱན་ཡང་བསྐྱར་འབད་ཟེར་མི་གདམ་ཁ་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་དང་པམ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་མི་འབད།

དོན་མཚམས་ཤུལ་མམ་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ མཚམས་དེ་བཙུགསཔ་ད་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་དང་ འོག་གི་དོན་མཚམས་དེ་གཅིག་ཁར་བཞགཔ་ཨིན།

ཡང་བསྐྱར་མགུ་རྒྱན་

ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ ཤོག་ལེབ་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་འཕར་འགྱོཝ་ད་ལུ་ ཤོག་ལེབ་གསར་པའི་གུ་ ཐིག་ཁྲམ་མགུ་རྒྱན་དེ་ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་... དང་པ་

མགུ་རྒྱན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གལ་ཐིག་ཚུ་གྱངས་ཁ་དེ་ཐོཀ་བཀོད་འབད།

Text orientation

Select the orientation for the text in the cells. You can use the following formatting options to specify the orientation of text in table cells:

ཀེར་ཕྲང་ཕྲང་སྒྲིག་

ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཕྲང་སྦེ་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་ཕྲང་སྒྲིག་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

Please support us!