ལྡེ་སྒྲོམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་ཞུན་དག་འབད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཀེར་ཐིག་དེ་ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་དང་ བཏོན་གཏང་ཚུགས།

ཀེར་ཐིག་དང་ གྲལ་ཐིག་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད།

ཀེར་ཐིག་དང་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་ནི་དང་བཏོན་གཏང་ནི་

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་

Please support us!