Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Table - Properties.

From the tabbed interface:

Choose Table - Table Properties.

From toolbars:

Table Properties Icon

Table Properties


ཐིག་ཁྲམ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཚད་དང་ གནས་ས་ བར་སྟོང་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་ ཕྲང་སྒྲིུག་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Text Flow

ཚིག་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཧེ་མ་དང་ཤུལ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཀེར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!