མེཀརོ་

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


བྱུང་ལས་

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་གིས་ མེཀརོ་ཊི་གར་འབད་ཚུགས་མི་དངོས་པོའི་དབྱེ་བ་དང་བྱུང་ལས་དེ་ཚུ་ ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན:

བྱུང་ལས་

འབྱུང་ལས་ཊི་གར་

ཨོ་ཨེལ་ཨི་ དངོས་པོ་

Image

གཞི་ཁྲམ་

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག

གཟུགས་བརྙེན་ས་ཁྲའི་མངའ་ཁོངས་

ཧའི་པར་ལིངཀི་

དངོས་པོ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་

དངོས་པོ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནུག་

དངོས་པོའི་ལྟག་ལས་མཱའུསི་

མཱའུསི་དཔག་བྱེད་དེ་གིས་དངོས་པོའི་ལྟག་ལས་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་

ཊི་གར་ཧའི་པར་ལིངཀི་

དངོས་པོ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་ ཧའི་པར་ལིངཀི་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནུག

མཱའུསི་དེ་གིས་དངོས་པོ་བཞགཔ་ཨིན་

མཱའུསི་དཔག་བྱེད་དེ་གིས་ དངོས་པོའི་ནང་ལས་འགལ་ཏེ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན་

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

ཨཱལ་ཕའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨིན་པུཊི་

ཚིག་ཡིག་དེ་ཨིན་པུཊི་འབད་ནུག་

ཨཱལ་ཕ་-མེན་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨིན་པུཊི་

མཆོང་ལྡེ་ཚུ་དང་ གྲལ་ཐིག་རྒྱུན་ཆད་བཟུམ་གྱི་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནུག

གཞི་ཁྲམ་གྱི་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་

གཞི་ཁྲམ་གྱི་ཚད་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག་

གཞི་ཁྲམ་སྤོ་བཤུད་འབད་

གཞི་ཁྲམ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནུག

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་མ་བཙུགས་པའི་སེ་མ་

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་མ་ཚད་བའི་ཧེ་མ་

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་

རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་འདི་བཙུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གཞི་སྒྲུབ་ནང་གི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་བྱུང་ལས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་ཟེར་མི་དང ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གཞི་སྒྲུབ་འབད་ཟེར་མི་དེ་ནང་ལུ་བལྟ།


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

གཞི་ཁྲམ་ཚུ་གིས་ འབྱུང་ལས་ལ་ལོ་ཅིག་ལས་འགན་ཅིག་ལུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་བཅུགཔ་ཨིནམ་དང་ དེ་གིས་དེ་ལས་ འབྱུང་ལས་དེ་LibreOfficeའབྲི་པོ་ ཡང་ན་ ལས་ལས་འགན་གྱིས་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ཨིན། བརྡ་དོན་ཨེང་བཀལ་གྱི་དོན་ལུ་LibreOffice གཞི་རིམ་གྲོགས་རམ་ལུ་བལྟ།

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

འགན་སྤྲོད་འབད་

Assigns the selected macro to the selected event.

རྩ་བསྐྲད་

Removes the macro assignment from the selected entry.

Please support us!