ཚིག་ཡིག་གིརིཊི་

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


གིརིཌི་

ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ལུ་ གྲལ་ཐིག་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཁ་སྐོང་དང་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

གིརིཌི་སྒྲིག་བཀོད་

ཤོག་ལེབ་རེ་ལུ་གྲལ་ཐིག་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་གུ་དགོ་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་མང་མཐའ་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གྲལ་ཐིག་རེ་ནང་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཅིག་གུ་དགོ་པའི་ཡིག་འབྲུའི་མང་མཐའ་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་གི་ཚད་མང་མཐའ་

གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་ཚད་མང་མཐའ་ཐེ་ཐོ་བཀོད་འབད། གནས་གོང་སྦོམ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གྲལ་ཐིག་རེ་གི་ནང་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ཉུ་སི་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན།

རུ་བི་ཚིག་ཡིག་ཚད་མང་མཐའ་

རུ་བི་ཚིག་ཡིག་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་དེ་གི་ འོག་/གཡོན་ལུ་ཡོད་མི་ རུ་བི་ཚིག་ཡིག

གཞི་རྟེན་ཚིག་ཡིག་དེ་གི་གཡོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ འོག་ལུ་རུ་བི་ཚིག་ཡིག་དེ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གིརིཌི་བཀྲམ་སྟོན་

ཚིག་ཡིག་གིརིཊི་དེ་གི་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཚོས་གཞི་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!