གདམ་ཁ།

སེལ་འཐུའི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Sections - Options button.


དབྱེ་ཚན་ཚུ་གིས་ དེ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་སྤྱོད་ལམ་དེ་གི་རྗེས་སུ་འབྲངམ་ཨིན།

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་བཞི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དབྱེ་ཚད་ཅིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་གཉིས་འབད་མི་དེ་ ཀེར་ཐིག་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་གིས་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱེ་ཚན་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་ དེ་ཡང་ དབྱེ་ཚན་གཅིག་ནང་ལས་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

འགོ་མཚམས་

དབྱེ་ཚན་དེ་གིས་ གཡོན་དང་གཡས་ཀྱི་འགོ་མཚམས་བཞགཔ་ཨིན།

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Please support us!