ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.


ཁྱོད་སྔོ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཁྱོད་ར་གིས་གསར་བསྐྲུན་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ད་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་ཚུཆ་མཉམ་རང་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ཅིག་ལུ་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་དུས་མཐུན་བཟོ་འོང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་བཟོ་རྣམ་དེ་ལུ་ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་རྣམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

Settings

ཀེར་ཐིག་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་ལེབ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་ནང་ལུ་དགོ་པའི་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཐོ་བཀོད་འབད།

སེལ་འཐུའི་ས་སྒོ་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སྔཽ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ཡང་སཧེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས།

Tooltips describe each predefined selection.

ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་ རྣམ་གྲངས་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་ - ཀེར་ཐིག་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ གདམ་ཁ་འདི་འཐོབ་ཚུག།

note

The following two options are only available when formatting sections.


Evenly distribute contents to all columns

Evenly distributes the text in multi-column sections.

ཚིག་ཡིག་བཀོད་རྒྱ།

གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་(CTL)ལག་ལེན་འཐབ་མི་དོན་མཚམས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད། གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱད་རྣམ་འདི་འཐོབ་ཚུགས་ཡོད།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་སྔོན་བལྟ་དེ་གིས་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་མ་གཏོགས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་མི་སྟོན།

རྒྱ་ཚད་བར་སྟོང་བཏོན་ནི།

AutoWidth

རྒྱ་ཚད་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་དེ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བའི་ཁར་ལུ་ རྒྱ་ཚད་དང་གྱང་ཚད་ཡང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

ཀེར་ཐིག་བཀྲམ་སྟོན་དེ་ ཀར་ཐིག་གཅིག་གིས་གཡོན་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

Left Arrow Icon

གཡོན་གྱི་མདའ་རྟགས།

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

ཀེར་ཐིག་བཀྲམ་སྟོན་དེ་ཀེར་ཐིག་གཅིག་གིས་གཡས་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

Right Arrow Icon

གཡས་ཀྱི་མདའ་རྟགས།

རྒྱ་ཚད་

ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད་

བར་སྟོང་སྟོན་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་བཞག་དགོ་མནོ་མི་བར་སྟོང་གི་བསྡོམས་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་

ཁྱོད་རའི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ མངའ་ཁོངས་འདི་འཐོབ་ཚུགས།

Style

ཀེར་ཐིག་དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་དེ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ལུ་དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་ལུ་མ་དགོ་པ་ཅིན་ "None". དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

མཐོ་ཚད་

དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་རིང་ཚད་དེ་ ཀེར་ཐིག་མངའ་ཁོངས་དེ་གི་མཐོ་ཚད་དེ་གི་བརྒྱ་ཆ་སྦེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གནས་ས་

དབྱེ་བྱེད་གྲལ་ཐིག་དེ་གི་ཀེར་ཕྲང་ཕྲང་སྒྲིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། གྲལ་ཐིག་དེགི་མཐོ་ཚད་གནས་གོང་དེ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ ལས་ཉུང་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

Please support us!