ཀེབསི་སྦེ་སར་འཇོག་འབད་

གྲལ་ཐིག་ལེ་ཤ་ཅིག་འཕར་མི་ དོན་མཚམས་ཅིག་གི་ཡི་གུ་དང་པ་འདི་ ཚུགས་ཡིག་ཆེ་བ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། དོན་མཚམས་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་སྒྲོམ་འདི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉུང་མཐའ་གྲལ་ཐིག་ལེ་ཤ་འཕར་དགོ

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Paragraph - Drop Caps tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Drop Caps tab.


སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་

Display drop caps

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་དོན་མཚམས་དེ་ལུ་ སར་འཇོག་ཀེབསི་སྒྲིག་སྟངས་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་

མིང་ཚིག་དང་པའི་ཡི་གུ་དང་པ་དེ་དོན་མཚམས་ནང་ལུ་ སར་འཇོག་ཀེབ་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ མིང་ཚིག་དེ་གི་ཡི་གུ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཆེ་བ་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨང་ཡིག་

སར་འཇོག་ཀེབསི་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུའི་གྱངས་ཁ་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་

དོན་མཚམས་འདི་གི་གྲལ་ཐིག་དང་པ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་་ཀེཔ་འདི་ མར་ཕྱོགས་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་བཀོག་བཞག་ནི་ཨིན་མི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཐུང་མི་དོན་མཚམས་ཚུ་གིས་ཀེཔ་ཚུ་བཀོག་མི་བཞག སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འདི་ གྲལ་ཐིག་༢-༩ ཚུན་ཚད་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Space to text

དོན་མཚམས་ནང་ལུ་ སར་འཇོག་ཀེབསི་དང་ཚིག་ཡིག་གི་གཞན་མི་ལྷག་ལུས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་བཞག་ནིའི་ བར་སྟོང་གི་བསྡོབས་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

ནང་དོན་ཚུ་

ཚིག་ཡིག་

དོན་མཚམས་དེ་གི་ཡི་གུ་དང་པ་དེ་གི་ཚབ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སར་འཇོག་ཀེབསི་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

ཁྱོད་ཀྱིས་སར་འཇོག་ཀེབསི་དེ་ལུ་འཇུག་སྤཡོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལཤ་འཐུ་འབད།ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་དེ་གི་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ [None] དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!