ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་

Specify hyphenation and pagination options.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Paragraph - Text Flow tab.

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Text Flow tab.

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab.


སྦྲལ་རྟགས་

Specify the hyphenationཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ།

རང་བཞིན་གྱིས་ཐོག་ལས་

དོན་མཚམས་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་སྦྲེལ་རྟགས་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་བཙུགསཔ་ཨིན།

Don't hyphenate words in CAPS

Avoids hyphenating words written entirely in capital letters, such as initialisms.

Don't hyphenate the last word

Avoids hyphenating the last word of paragraphs. This feature can help prevent these words from being split up across pages, affecting readability.

གྲལ་ཐིག་གི་མཇུག་ལུ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་

སྦྲལ་རྟགས་དེ་བཙུགས་མ་ཚར་བའི་ཧེ་མ་ གྲལ་ཐིག་གི་མཇུག་ལུ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུའི་གྱངས་ཁ་ཉུང་མཐའ་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

གྲལ་ཐིག་གི་དགོ་ཐོག་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་

སྦྲལ་རྟགས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ གྲལ་ཐིག་གི་འགོ་ཐོག་གུ་འབྱུང་དགོ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཉུང་མཐའ་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

Maximum consecutive hyphenated lines

སྦྲལ་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པའི་རིམ་མཐུད་གྲལ་ཐིག་མང་མཐའ་ཐོ་བཀོད་འབད་

Minimum word length in characters

Enter the minimum word length in characters that can be hyphenated.

Hyphenation zone

To reduce hyphenation, enter the length of the hyphenation zone. Instead of the possible hyphenation, the line will break between words, if the remaining horizontal space does not exceed the hyphenation zone. Hyphenation zone results in enlarged spaces between words in justified text, and greater distance from paragraph margins in non-justified text.

མཚམས་

ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་གདམ་ཁ་དེ་breakདེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བཙུགས

ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

དབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་མམཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

གནས་ས་

ཁྱོད་ཀྱིས་མཚམས་དེ་ག་སྟེ་ལུ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དག་གཅིག་ཁར་

ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་མཚམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཤོག་ལེབ་དང་པམ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འཐུ་འབད།

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་

མཚམས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཤོག་ལེབ་དང་པམ་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་གྲངས་

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

གདམ་ཁ།

ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཀྱི་སེ་མ་དང་ཤུལ་ལས་ འབྱུང་མི་དོན་མཚམས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་དབབ་རྒྱུན་གདམ་ཁ་དེ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།

དོན་མཚམས་མ་གཤག་

མཚམས་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དོན་མཚམས་ཧྲིལ་བུ་དང་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་དེ་ཤོག་ལེབ་གཞན་མི་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

དོན་མཚམས་ཤུལ་མམ་དང་གཅིག་ཁར་བཞག་

མཚམས་དང་ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་གི་མཚམས་འདི་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་དང་ འོག་གི་དོན་མཚམས་དེ་གཅིག་ཁར་བཞགཔ་ཨིན།

རང་རྐྱང་ཚད་འཛིན་

དེ་གིས་ ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཀྱི་ཧེ་མ་ དོན་མཚམས་ནང་ལུ་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་ཉུང་མཐའ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ གྲལ་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ཡོད་མི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དངུས་བསྡོམས་དེ་ལས་ ཉུ་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་ དོན་མཚམས་དེ་ཤོག་ལེབ་ཤུལ་མམ་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

སྒོ་སྒྲིག་ཚད་འཛིན་

མཚམས་ཀྱི་ཤུལ་མའི་ཤོག་ལེབ་དང་པམ་དེ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ ཉུང་མཐའ་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཨང་གངས་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། ཤོག་ལེབ་ཀྱི་སྤྱི་ཏོག་གུ་ཡོད་མི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་གྱངས་དེ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་དངུལ་བསྡོམས་དེ་ལས་ཉུང་སུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཚམས་ཀྱི་གནས་ས་འདི་བདེ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་མ་བསྡམས་པར་ གནས་གོང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་འཇུག་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!