མཇུག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་དེ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ནང་ལས་ མཇུག་ཡིག་ཅིག་ཁ་སྐོང་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་གཅིག་གི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ལུ་ མཇུག་ཡིག་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་ "Default" ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་འགོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གཞན་མི་ཚུ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱེོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་དེ་དཔར་བསྐྲུན་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ལུ་སྟོནམ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ མཇུག་ཡིག་ཚུ་མཐོང་ཚུགས་(ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ སྟོན་- དཔར་བསྐྲུན་སྒྲིག་བཀོད་).


ཞིབ་དཔྱད་རྟགས་འདི་ མཇུག་ཡིག་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མཇུག་ཡིག་ཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ - མཇུག་ཡིག་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་མཇུག་ཡིག་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལས་ མཇུག་ཡིག་འདི་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནུག

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ནང་ལས་ མཇུག་ཡིག་ཚུ་ཁ་སྐོང་དང་ ཡང་ཅིན་ རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ - མཇུག་ཡིག་ - ཆ་མཉམ་.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Please support us!