མགོ་ཡིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་དེ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་མི་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དེ་ནང་ལུ་ མགོ་ཡིག་ཅིག་ཁ་སྐོང་ ཡང་ན་ རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན། ཤོག་ལེབ་གཅིག་གི་བཟོ་རྣམ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ལུ་ མགོ་ཡིག་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་ "Default" ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོ་འགོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚུ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གཞན་མི་ཚུ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Header and Footer - Header


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་དེ་དཔར་བསྐྲུན་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སྟོནམ་དང་རྐྱངམ་ཅིག་མགོ་ཡིག་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།(ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ སྟོན་ - དཔར་བསྐྲུན་སྒྲིག་བཀོད་).


ཞིབ་དཔྱད་རྟགས་འདི་ མགོ་ཡིག་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་གྱི་གདོང་ཁ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མགོ་ཡིག་ཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ - མགོ་ཡིག་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལལས་ མགོ་ཡག་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། མགོ་ཡིག་འདི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནུག

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་དེ་ནང་ལས་མགོ་ཡིག་ཚུ་ ཁ་སྐོང་དང་ རྩ་བསྐྲད་ཏགང་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ - མགོ་ཡིག་ - ཆ་མཉམ་.

To format a header, choose Format - Page Style - Header.

Please support us!