ཡིག་ཚུགས་བཙུགས་

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ད་ལྟོའི་འོད་རྟགས་ཀྱི་གནས་ས་ལུ་ ཡིག་ཚུགས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡིག་ཚུགས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡིག་ཚུགས་ཞུན་དག་འབད་ཟེར་མི་ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ ཡིག་ཚུགས་ཅིག་ནང་ལས་ཅིིག་ལུ་མཆོང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མམ་གྱི་དང་ཤུལ་མམ་གྱི་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

ནང་དོན་ཚུ་

ཡིག་ཚུགས་བཟུམ་ཡོད་མི་

ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་ཚུགས་བཟུམ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།ཡིག་ཚུགས་དེ་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་འབྱུང་ཁུངས་ཨང་རྟགས་དེ་ནང་ལུ་ <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">ངོ་རྟགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡུ་ཨར་ཨེལ་

དེ་གིས་ ཡིག་ཚུགས་ཡིག་སྣོད་ཅིག་ལུ་ འབྲལ་ལམ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ བརྡ་འཛོལ་ཨེབ་རྟ་(...),དེ་ལུ་ཡང་ཨེབ་གཏང་འབད་དེ་ ཡིག་སྣོད་དེ་ག་ཡོད་འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚུགས་འདི་ འོག་གི་ངོ་རྟགས་དེ་གིས་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ འབྱུང་ཁུངས་ཨང་རྟགས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" ཨེསི་ཨར་སི་="url">

/* ཚིག་ཡིག་ཆ་མཉམ་ནཱ་ལུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག */

</SCRIPT>

བརྡ་འཚོལ་

ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཡིག་ཚུགས་ཡིག་སྣོད་དེ་ག་ཡོད་འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།.

ཚིག་ཡིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ཡིག་ཚུགས་ཨང་རྟགས་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད།

Please support us!