གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆདེ་གི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ཚུ་གི་ནང་དོན་དེ་ཚུ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚབ་བཙུགས་ནིའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ནང་ལུ་ དབྱེར་མེད་ས་སྒོའི་མིང་ཚུ་འོང་དགོཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Edit - Exchange Database

From the tabbed interface:

Choose Tools, open menu button and select Exchange Database.


དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་བྱང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལས་འབྲི་ཤོག་ཡི་གུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁ་བྱང་ས་སྒོ་ཚུ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལས་ ཁ་བྱང་སོ་སོ་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ཁ་བྱང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གཞན་མི་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་བརྗེ་སོར་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཌའི་ལོག་འདི་ནང་ ཚར་གཅིག་ལུ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་

ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན།ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་དེ་ནང་ ཉུང་ཤོས་རང་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡོད་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཆ་མཉམ་གྱི་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

འཐོབ་ཚུགས་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཚུ་

Lists the databases that are registered in LibreOffice.

བརྡ་འཚོལ་

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཡིག་སྣོད་དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།(*.odb).སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐོ་ཡིག་ཚུ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

ངེས་འཛིན་

Replaces the current data source with the data source that you selected in the Available Databases list.

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་བརྗ་སེར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ:

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་གི་ནང་ལུ་ མཐུན་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ས་སྒོའི་མིང་དང་ ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ།

  1. ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་དེ་བསྒྱུར་བཅོོས་འབད་དགོ་མནོ་མི་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  2. Choose Edit - Exchange Database.

  3. གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྒང་ཡོད་མི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་་ཙུགས་དགོ་མནོ་མི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

  4. འཐོབ་ཚུགས་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཐིག་ཁྲམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

  5. ངེས་འཛིན་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!