གཞི་ཁྲམ་

ཚིག་ཡིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་གི་ཀེར་ཐིག་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས - གཞི་ཁྲམ་

Choose Format - Frame and Object - Properties

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - དབྱེ་ཚན་

Icon Insert Frame

གཞི་ཁྲམ་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས།


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

གཞི་ཁྲམ་ཅིག་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་དེ་གི་མཐའ་མཚམས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཏོན་གཏང་ ཟེར་མི་དེ་ལུ་ ཨེབ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་ཁྲམ་ནང་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་གི་ འགོ་བཙུགས་དང་མཇུག་ལུ་མདའ་རྟགས་དམརཔོ་ཚུ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་ལྷག་ལུས་དེ་བརྒྱུད་དེ་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།

གཞི་ཁྲམ་ ཌའི་ལོག་ནང་གི་ སྔོན་ལྟ་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་འདི་ གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ལྗང་ཁུ་ཅིག་གིས་དང་ དེ་ལས་ གཞི་བསྟུན་མངའ་ཁོངས་འདི་ གྲུ་བཞི་ནར་མོ་དམརཔོ་ཅིག་གིས་ ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་ཁྲམ་ཨེན་ཀོར་དེ་ "As Character" ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནུས་པ་ཚུ་ཡང་སྔོན་བལྟ་འབད་ཚུགས།"Baseline"འདི་དམརཔོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་"Character" འདི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཨིནམ་དང་"line"འདི་གཞི་ཁྲམ་དེ་རྩིས་ཏེ་ གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད་ཨིན།

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

གདམ་ཁ་ཚུ་

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

ལོག་མཚམས་

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

ཧའི་པར་ལིངཀི་

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྩོམ་འབྲི་པ་ཡང་ན་སི་ཨེ་ཨེལ་སི་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་དང་ གཞི་ཁྲམ་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དང་ ཀེར་ཐིག་སྒྲིག་བཀོད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

མེཀརོ་

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

བཙུགས་ནིའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེའི་གུ་ཡོད་མི་དངོས་པར:

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་འདྲུད་མི་གཞི་ཁྲམ་ཅིག་འབྲིཝ་ཨིན། གཞི་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ཡོད་མི་མདའ་རྟགས་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Insert Frame

གཞི་ཁྲམ་ལག་ཐོག་ལས་བཙུགས།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ (LibreOffice རྩོམ་འབྲི་པ་འཛུལ་སྤྱོད་)

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!