དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་བཙུགས་

དེབ་ཐོའི་གཞི་བསྟུན་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -དེབ་ཐོ་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་


ཐོ་བཀོད།

དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་

Inserts a reference from the bibliography database.

ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་ནང་ལས་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་དེབ་ཐོའི་དྲན་དེ་ཚའི་ནང་ལས་ གཞི་བསྟུན་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་ཐོ་འགོད་དེ་ལུ་ དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ནང་ལུ་གསགོ་འཇོག་འབད་ཡོད་མི་ཐོ་འགོད་ཅིག་ལུ་ གཙོ་རིམ་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ཅིག་སྲུང་བཞག་འབདབའི་སྐབས་ ཆ་མཉམ་པའི་དྲན་ཐོ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་ཆ་ནང་གི་སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་སྲུང་བཞག་འབདཝ་ཨིན།


མིང་མཐུང་ཀུ་

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

རྩོམ་པ་པོ་ མགོ་མིང་

འཐོབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་མིང་ཐུང་ཀུ་དེ་གི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ མགོ་མིང་ཆ་ཚང་ མངའ་ཁོངས་དེ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཙུགས

དེབ་ཐོ་ཅན་གྱི་གཞི་བསྟུན་དེ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ དྲན་ཐོ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དེ་ཐོ་འགོད་སྦེ་ཡང་བཙུགསཔ་དགོཔ་ཨིན་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་བསྡམ་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲན་ཐོ་དེ་བརླག་སྟོར་ཞུགསཔ་ཨིན།

ཁ་བསྡམས།

Closes the dialog.

གསརཔ་

དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐེབ་ཐོའི་དྲན་ཐོ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་པའི་ དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཌའི་ལོག་ངེས་འཛིན་འབད་ ཟེར་མི་དེེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དྲན་ཐོ་འདི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་གསོག་འཇོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ལུ་དྲན་ཐོ་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཚུ་ - དེབ་ཐོའི་གནད་སྡུད་གཞུ་རྟེན་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ཞུན་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོོད་མི་དེབ་ཐོའི་དྲན་ཐོ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ དེབ་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཌའི་ལོག་ངེས་འཛིན་འབད་ ཟེར་མི་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལ གཡོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཕན་བསླབ།

Please support us!