གཞི་མཐུན་ཅད་གྱི་ཡིག་སྣོད་ཞུན་དག་འབད་

Create or edit a list of words to include in an Alphabetical Index. A concordance file lists words that should be referenced in an alphabetical index, together with the page number(s) where they appear in the document.

You can use the Find All button on the Find & Replace dialog to highlight all places where a word appears, then open the Insert Index Entry dialog to add that word and places to the alphabetical index. However, if you need the same set of alphabetical indexes in multiple documents, the concordance file allows you to enter every word just once, then use the list many times.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་ཌའི་ལོག་ཞུན་དག་འབད་ཟེར་མི་དེ་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. དབྱེ་བའི་སྒྲོམ་དེ་ནང་ལུ་ "Alphabetical Index"དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

  3. གདམ་ཁའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

  4. ཡིག་སྣོད་ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ གསརཔ་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་ནང་ལུ་ འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ཡོད་:

Term

Meaning

Search term

"Search term" དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་རྟགས་བཀལ་དགོ་མནོ་མི་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

Alternative entry

"Alternative entry" ཁོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོའི་ནང་ལུ་འབྱུང་དགོ་མནོ་མི་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབདཝ་་ཨིན།

1st and 2nd Keys

ལྡེ་མིག་ དང་པ་དང་ གཉིས་པ་ དེ་རྩ་ལག་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཨིན། "Search term" ཡང་ན་ "Alternative entry" དེ་གིས་ ལྡེ་མིག་དང་པ་ དང་གཉིས་པའི་འོག་ལུ་ ཡན་ལག་ཐོ་བཀོད་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན།

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

"Match case"ཟེར་མི་དེ་ ཚུགས་ཡིག་དང་ མགྱོགས་ཡིག་དེ་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་ཁུངས་སྟོནམ་ཨིན།

Word only

"Word only"དེ་གིས་མིག་ཚིག་རྐྱང་པ་སྦེ་ཡོད་མི་དོན་ཚིག་དེ་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།


note

"Match case" ཡང་ན་"Word only"གདམ་ཁ་ཚུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆ་མཉམ་པའི་ནང་ཐིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།


ཞུན་དག་གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་ཌའི་ལོག་དེ་མེད་པར་ གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ:

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་རྩ་སྒྲིག་ལམ་སྟོན་དེ་ལག་ལེན་འཐབ:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

ཐོ་འགོད་ "Match case"དང་"Word only" ཚུ་ སྟོངམ་ཡང་ན་ ཀླད་ཀོར་ (0)ཨིན་པ་ཅིན་"No" ཡང་ན་ རྫུན་མ་སྦེ་ཁ་བསྒྱུརགཏངམ་ཨིན། ནང་དོན་གཞན་མི་ཆ་མཉམ་རང་ "Yes" ཡང་ན་ བདེན་པ་སྦེ་ཁ་བསྒྱུར་གཏངམ་ཨིན།

དཔེ་

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "Cities" ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཟུར་ཐོའི་གྲངས་སུ་ མིང་ཚིག་"Boston"དེ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གྲལ་ཐིག་དེ་གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་དེ་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན:

Boston;Boston;Cities;;0;0

མགྱོགས་ཡིག་ནང་ལུ་འབྲི་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གིས་"Boston"ཡང་འཚོལ་འཐོབ་ཨིན།

"Beacon Hill"རྫོང་ཁག་དེ་"Cities"ཐོ་བཀོད་དེ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ བཱོསི་ཊཱོན་གྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་གི་གྲལ་ཐིག་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!