ཐོ་བཀོད་ཚུ་ (དེབ་ཐོ་)

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


དབྱེ་བ་

བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ་ རྩོམ་རིག་འབྱུང་ཁུངས་སོ་སོའི་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།

གཞི་བཀོད་དང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་དེ་གི་དོན་ལུ་གཞི་བཀོད་ གྲལ་ཐིག་གིས་ ནང་དོན་ཨང་རྟགས་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་ཅིག་གི་འབྱུང་སྣང་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་འདི་གུ་ཡོད་མི་སྒྲོམ་སྟོངམ་དེ་ནང་ལུ་ ཨང་རྟགས་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲོམ་སྟོངམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་རྟགས་ཅིག་གུ་ཡང་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨང་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་བཞག་ནི་(T)

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་སྒྲོམ་བཙུགས་དེ་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཅིག་སེལ་འཐུའབད། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་གི་གནས་ས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་ནང་ལུ་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡང་ན་ གཡས་འཕྲང་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

དབྱེ་བ་

Lists the available bibliography entries. To add an entry to the Structure line, click the entry, click in an empty box on the Structure line, and then click Insert. Use the Define Bibliography Entry dialog to add new entries.

བཙུགས

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཐོ་འགོད་དེ་གི་དོན་ལུ་གཞི་བཀོད་གྲལ་ཐིག་དེ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཨང་རྟགས་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ སྒྲོམ་སྟོངམ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

རྩ་བསྐྲད་

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གཞི་བསྟུན་ཨང་རྟགས་དེ་གཞི་བསྟུན་གྲལ་ཐིག་དེ་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ཆ་མཉམ་

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ཞུན་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གིས་དབྱེ་སེལ་འབད་

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་སེལ་གདམ་ཁ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཡིག་ཆའི་གནས་ས་

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཁོང་རའི་གཞི་བསྟུན་དེ་གི་གནས་ས་དང་བསྟུན་ཏེ་ དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱིས་ རང་བཞིན་གྱིས་ཐོག་ལས་ཨང་གྲངས་བཏགས་ཡོད་མི་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

ནང་དོན་

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལྡེ་མིག་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབད་དེ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ རྩོམ་པ་པོ་དང་ ཡང་ན་ པར་འགྲེམས་ལོ་གྲངས་གིས་ དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན།

ལྡེ་མིག་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབད་

༡ ༢ ཡང་ན་ ༣་

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐོ་བཀོད་དེ་སེལ་འཐུ་འབད། གདམ་ཁ་འདི་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་མངའ་ཁོངས་ཀྱིས་དབྱེ་སེལ་འབད་ཟེར་མི་དེ་ནང་ལུ་ ནང་དོན་ རེཌིའོ་ཨེབ་རྟ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

ཨེ་ཛེཊི་

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་ཚུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་ཡར་འཛེགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན།

ཛེཊི་ཨེ།

དེབ་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་ཚུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་མར་འབབ་སྒོ་ལས་དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!