ཐོ་འགོད་ཚུ་(alphabetical index)

ཀ་ཁི་འགོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ གསལ་བཀོད་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དབྱེ་བ་ཅན་བཟུམ་གྱི་སྐབས་ལུ།) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་གྱི་ཟུར་ཐོ་དེ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དབྱེ་བ་ཅན་བཟུམ་གྱི་སྐབས་ལུ།)


གནས་རིམ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ གནས་རིམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

གནས་རིམ་ "S"དེ་གིས་ ཟུར་ཐོ་འགོད་ཚུ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བགོ་མི་ཡི་གུ་རྐྱང་པའི་མགོ་མིང་དེ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན། མགོ་མིང་དེ་ཚུ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་དབྱེ་རྟགས་ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་རྩ་སྒྲིག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

གཞི་བཀོད་དང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་དེ་གི་དོན་ལུ་གཞི་བཀོད་ གྲལ་ཐིག་གིས་ ནང་དོན་ཨང་རྟགས་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་ཅིག་གི་འབྱུང་སྣང་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་འདི་གུ་ཡོད་མི་སྒྲོམ་སྟོངམ་དེ་ནང་ལུ་ ཨང་རྟགས་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲོམ་སྟོངམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་རྟགས་ཅིག་གུ་ཡང་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨང་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ (E)

ལེའུའི་མགོ་མིང་དེ་གི་ཚིག་ཡིགདེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་བཞག་ནི་(T)

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་སྒྲོམ་བཙུགས་དེ་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཅིག་སེལ་འཐུའབད། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་གི་གནས་ས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་ནང་ལུ་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡང་ན་ གཡས་འཕྲང་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ལེའུའི་བརྡ་དོན་

ལེའུའི་མགོ་མིང་དང་ ལེའུའི་ཨང་བཟུམ་གྱི་ ལེའུའི་བརྡ་དོན་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ལེའུ་ཐོ་འགོད་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ བརྡ་དོན་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ལེའུའི་ཐོ་བཀོད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཟུར་ཐོའི་ ཐོ་འགོད་ཀྱི་གྲངས་སུ་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ ལེའུའི་བརྡ་དོན་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

ཤོག་གྲངས་ (#)

ཐོ་བཀོད་དེ་གི་ཤོག་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

གཞི་བཀོད་གྲལ་ཐིག་དེའི་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཡན་ལག་དེ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་བཟོ་རྣམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཞུན་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུ་བཀང་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་མཆོང་ལྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཀྱི་གནས་ས་

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་དང་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་བཞག་ནི་གི་གྱང་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡས་ཕྲང་།

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་ ཤོག་ལེབ་གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་དེ་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

བཟོ་རྣམ་གྱི་འགོ་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོངས་ལྡེའི་གནས་ས་

བཟོ་རྣམ་མཆོངས་ལྡེ་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་"indent from left" གནས་གོང་དེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་གི་གནས་ས་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མེན་པ་ཅིན་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་ གཡོན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ས་སྟོང་དེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་གནས་ས་བཟོཝ་ཨིན།

ཐོ་འགོད་ངོ་མ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲུའི་བཟོ་རྣམ་

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ ཐོ་འགོད་ངོ་མ་གི་དོན་ལུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཟུར་ཐོའི་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད། ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་ ཐོ་འགོད་ངོ་མ་གི་ནང་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཟུར་ཐོའི་ས་སྒོ་དེ་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཞུན་དག་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།.

ཀ་ཁིའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་དབྱེ་རྟགས་

ཀ་ཁིའ་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་བདེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་འགོ་ཐོག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ དབྱེ་ཚན་གྱི་མགོ་མིང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ལྷོད་རྟགསཚུ་གིས་སོ་སོ་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ལྡེ་མིག་

ལྷོད་རྟགས་ཚུ་གིས་སོ་སོ་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་མི་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་གུ་བདེ་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Please support us!