ཐོ་འགོད་ཚུ་ (ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་)

ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)


གནས་རིམ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ གནས་རིམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

གཞི་བཀོད་དང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་དེ་གི་དོན་ལུ་གཞི་བཀོད་ གྲལ་ཐིག་གིས་ ནང་དོན་ཨང་རྟགས་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་ཅིག་གི་འབྱུང་སྣང་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་འདི་གུ་ཡོད་མི་སྒྲོམ་སྟོངམ་དེ་ནང་ལུ་ ཨང་རྟགས་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲོམ་སྟོངམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་རྟགས་ཅིག་གུ་ཡང་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨང་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ལེའུའི་ཨང་ (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ (E)

ལེའུའི་མགོ་མིང་དེ་གི་ཚིག་ཡིགདེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་བཞག་ནི་(T)

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་སྒྲོམ་བཙུགས་དེ་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཅིག་སེལ་འཐུའབད། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་གི་གནས་ས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་ནང་ལུ་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡང་ན་ གཡས་འཕྲང་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་གྲངས་ (#)

ཐོ་བཀོད་དེ་གི་ཤོག་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཧའི་པལ་ལིངཀི་(ཨེལ་ཨེསི་ཐང་ ཨེལ་ཨི་)

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧའི་པར་ལིངཀི་ངོ་རྟགས་(LS) ཁ་ཕྱེ་བའི་ཐོག་ལས་དང་(LE) ཁ་བསྡམ་པའི་ཐོག་ལས་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་མི་ཐོ་འགོད་ཡན་ལག་གི་དོན་ལུ་ ཧའི་པར་ལིངཀི་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། གཞི་བཀོད་ གྲལ་ཐིག་གུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧའི་པར་ལིངཀི་ཅིག་གི་དོན་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ཡན་ལག་གི་ གདོང་ཁ་ཡོད་མི་སྒྲོམ་སྟོངམ་དེ་ནང་ལུ ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཨེབ་རྟ་འདི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧའི་པར་ལིངཀི་སྦེ་བཟོ་དགོ་མནོ་མི་ཡན་ལག་གི་ཤུལ་ལས་ སྒྲོམ་སྟོངམ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་དོ་རུང་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཆ་མཉམ་

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

གཞི་བཀོད་གྲལ་ཐིག་དེའི་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཡན་ལག་དེ་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་བཟོ་རྣམ་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཞུན་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུ་བཀང་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་མཆོང་ལྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཀྱི་གནས་ས་

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་དང་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་བཞག་ནི་གི་གྱང་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡས་ཕྲང་།

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་ ཤོག་ལེབ་གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་དེ་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

བཟོ་རྣམ་གྱི་འགོ་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོངས་ལྡེའི་གནས་ས་

བཟོ་རྣམ་མཆོངས་ལྡེ་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་"indent from left" གནས་གོང་དེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་གི་གནས་ས་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མེན་པ་ཅིན་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་ གཡོན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ས་སྟོང་དེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་གནས་ས་བཟོཝ་ཨིན།

Please support us!