ཐོ་འགོད་ཚུ་ (ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་)

ཐོ་འགོད་ཚུ་གི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་) གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ -ཟུར་ཐོ་དང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་- ཐོ་བཀོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ (སྐབས་དོན་ཚུ་གི་ཐིང་ཁྲམ་དེ་ སེལ་འཐུའི་དབྱེ་བ་ཅན་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་)


གནས་རིམ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ངེས་འཛིན་འབད་དགོ་མནོ་མི་ གནས་རིམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

གཞི་བཀོད་དང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་དེ་གི་དོན་ལུ་གཞི་བཀོད་ གྲལ་ཐིག་གིས་ ནང་དོན་ཨང་རྟགས་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། མགུ་རྒྱན་གནས་རིམ་ཅིག་གི་འབྱུང་སྣང་དེ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་འདི་གུ་ཡོད་མི་སྒྲོམ་སྟོངམ་དེ་ནང་ལུ་ ཨང་རྟགས་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྒྲོམ་སྟོངམ་དང་ ཡང་ན་ ཨང་རྟགས་ཅིག་གུ་ཡང་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨང་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Numbering (N#)

Inserts the heading number or list number of the entry. To enable heading numbering, choose Tools - Heading Numbering.

ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ (E)

Inserts the text of the selected entry.

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་བཞག་ནི་(T)

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ལུ་ འགོ་འཁྲིད་པའི་ཚག་ཚུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་འབྲུའི་སྒྲོམ་བཙུགས་དེ་ནང་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཅིག་སེལ་འཐུའབད། མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་གི་གནས་ས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་དེ་ནང་ལུ་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ ཡང་ན་ གཡས་འཕྲང་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཤོག་གྲངས་ (#)

ཐོ་བཀོད་དེ་གི་ཤོག་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཧའི་པལ་ལིངཀི་(ཨེལ་ཨེསི་ཐང་ ཨེལ་ཨི་)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

ཆ་མཉམ་

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

ཡིག་འབྲིུའི་བཟོ་རྣམ་

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

ཞུན་དག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡི་གིའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

note

The next three options are available when the T icon is selected.


ཡིག་འབྲུ་བཀང་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་མཆོང་ལྡེའི་འགོ་ཁྲིད་པ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

མཆོང་ལྡེ་བཀག་མཚམས་ཀྱི་གནས་ས་

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་དང་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་བཞག་ནི་གི་གྱང་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡས་ཕྲང་།

མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་ ཤོག་ལེབ་གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་དེ་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབད།

note

The next two options are available when the N# icon is selected.


རྩ་སྒྲིག་

Only visible when you click the N# button in the Structure line. Select to show the heading number with or without separator.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

བཟོ་རྣམ་གྱི་འགོ་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོངས་ལྡེའི་གནས་ས་

བཟོ་རྣམ་མཆོངས་ལྡེ་གུ་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ནང་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་"indent from left" གནས་གོང་དེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་གི་གནས་ས་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མེན་པ་ཅིན་ མཆོངས་ལྡེ་བཀག་ནི་དེ་ གཡོན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ས་སྟོང་དེ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་གནས་ས་བཟོཝ་ཨིན།

Please support us!