ཟུར་ཐོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཀ་ཁའི་འགོ་རིམ་དང་བསྟུན་པའི་ཟུར་ཐོ་དེ་ ཟུར་ཐོ་བཟུམསྦེ་སེལ་འཐུའབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འོག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


དབྱེ་བ་དང་མགོ་མིང་

ཟུར་ཐོའི་དབྱེ་བ་དང་འགོ་མིང་དེ་གསལ་བཀོད་འབད།

དབྱེ་བ་

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

མགོ་མིང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟུ་ཐོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ མགོ་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ལག་ཐོག་བསྒྱུར་བཅོས་ལས་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོདཔ་

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

ཟུར་ཐོ་དེ་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་ལེའུའི་དོན་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ སེལ་འཐུ་འབད།

གདམ་ཁ།

དབྱེར་མེད་ཐོ་འགོད་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབད་

ཐོ་འགོད་དེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་བྱུང་མི་ ཤོག་གྲངས་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབད་མི་ དབྱེར་མེད་ཟུར་ཐོ་ ཐོ་འགོད་ཚུ་ ཐོ་འགོད་རྐྱང་པ་གིས་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོ་བཀོད་ "View 10, View 43"དེ་ཚུ་"View 10, 43".མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་མཐུད་འབད-

རིམ་མཐུད་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་གུར་ ཐོ་འགོད་རྐྱང་པ་དང་ ཐོ་འགོད་བྱུང་མི་ཤོག་ལེབ་ཁྱབ་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ དབྱེར་མེད་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོ་འགོད་ "View 10, View 11, View 12"དེ་ཚུ་"View 10-12".ཚུ་བཟུམ་སྦེ་མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ།

ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་ཚུ་ དབྱེར་མེད་ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་སྟོནམ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་ ཁ་སྐད་ཀྱི་དོན་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དེ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ལུ་ཐོ་འགོད་ཀྱི་འགོ་ཐོག་བྱུང་མི་དེ་ ཐོ་འགོད་ཀྱི་ཡི་གུ་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའ་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དབྱེར་མེད་ཐོ་འགོད་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབད་ཟེར་མི་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཨེ་ཤི་ཡན་ ཁ་སྐད་ཀྱི་དོན་ལས་ སྣ་མང་གནས་རིམ་གོ་སྒྲིག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ།དེ་སེལ་ཟཏུ་འབད སྣ་མང་གནས་རིམ་གོ་སྒྲིག་དེ་ནང་ལུ་ ཐོ་འགོད་ཀྱི་ཡི་གུ་དང་ ཌའི་ཀིརི་ཊིཀསི་ཚུ་སྣང་མེད་འབད་ཞབག་ཞིནམ་ལས་ སྔོན་གྱི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན། འབྲི་ཤོག་ཚུ་དབྱེར་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་གི་ཌའི་ཀིརི་ཊིཀསི་ཚུ་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན། དོ་རུང་འབྲི་ཤོག་ཚུ་དབྱེར་མེད་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲི་ཤོག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་དང་ ཡི་གུ་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད་ དེ་ལས་ ཇ་པ་ནིསི་ ཀ་ན་ ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན།


ཐོ་འགོད་ཚུ་རང་བཞིན་ཚུགས་ཡིག་བཟོ་

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་ཅིག་གི་ཡི་གུ་དང་པ་དེ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚུགས་ཡིག་བཟོཝ་ཨིན།

ལྡེ་མིག་ཚུ་ཐོ་འགོད་སོ་སོ་སྦེ་

ཟུར་ཐོའི་ལྡེ་མིག་ཚུ་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།སྡེ་མིག་དེ་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་གནས་རིམ་དང་པ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་དང་ ལྡེ་མིག་དེ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་ཐོ་འགོད་ཚུ་འགོ་མཚམས་ཅན་གྱི་ཐོ་འགོད་འོག་མ་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཟུར་ཐོའི་ལྡེམིག་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའིདོན་ལུ་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཌའི་ལོག་དེ་བཙུགས་ཟེར་མི་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་

གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་རྟགས་བཀལཝ་ཨིན- ཟུར་ཐོའི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་མིང་ཚིག་ཐོ་ཡིག་ཅིག་

ཡིག་སྣོད་

གཞི་མཐུན་ཡིག་སྣོད་དེ་ སེལ་འཐུ་ དང་གསར་བསྐྲུན་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་འབད།

Sort

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་འགོད་དེ་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའ་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

སྐད་ཡིག་

ཟུར་ཐོའི་ཐོ་བཀོད་དེ་དབྱེ་སེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་སྐད་ཡིག་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

ལྡེ་མིག་གིདབྱེ་བ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ༡,༢,༡༢ ནང་ཡོད་མི་བཟུམ་མའི་ཨང་གྲངས་འདི་ གནས་གོང་གིས་དབྱེ་སེལ་འབད་དགོ་པའི་བསྒང་ ཨང་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ ༡,༡༢,༢་ བཟུམ་མའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ ཡིག་འབྲུའི་ཨང་རྟགས་ཀྱིས་དབྱེ་སེལ་འབད་དགོཔ་ད་ ཀ་ཁ་ཨང་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!