བསྒྱུར་་ཅན་ཚུ་

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - Variables མཆོང་ལྡེ་


དབྱེ་བ་

Lists the available field types.

དབྱེ་བ་

འགྲེལ་བཤད་

འགྱུར་ཅན་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

འགྱུར་ཅན་ སྟོན།

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

ཌི་ཌི་ཨི་ ས་སྒོ།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འགན་སྤྲོན་འབད་ཡོད་པའི་མིང་བརྒྱུད་དེ་འཕྲལ་འཕྲལ་རང་དུས་མཐུན་འབད་ཚུགས་པའི་ཌི་ཌི་ཨི་འབྲེས་ལམ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

མན་ངག་བཙུགས།

གཏན་ཨང་གྲངས་དང་ ཡང་ན་ མན་ངག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་

བསྒྱུར་ཅན་ལག་ལེན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་གསརཔ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་ཅན་གྱི་གནས་གོང་དེ་ ས་སྒོ་ག་སྟེ་ལས་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དེ་ལས་ཚུར་རྐྱངམ་ཅིག་ནུས་ཅན་སྦེ་འོངམ་ཨིན། བསྒྱུར་ཅན་དེ་གི་གནས་གོང་དེ་ ཤུལ་ལས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མིང་ཅོག་གཅིགཔ་ཡོད་པའི་ཨིན་པུཊི་གཞན་མི་ཅིག་བཙུགས་ དེ་འབདཝ་ད་ གནས་གོང་སོ་སོའི་ཐོག་ལས་བཙུགས་དགོ ཨིན་རུང་ ལག་ལེན་པ་ས་སྒོ་ཅིག་གི་གནས་གོང་འདི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

ཨང་གྲངས་ཁྱབ་ཚད།

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

ཤོག་ལེབ་འགྱུར་ཅན་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་གཞི་བསྟུན་དོན་ཚན་ཅིག་བཙུགས་དོ་ཨིན་མི་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ལོག་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དོན་ཚན་དེ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་"on" དེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ལྕོགས་མིན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ "off" དེ་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་ཡིག་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དེ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་པར་ལེན་ཅིག་ཡང་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

Show page variable

ས་སྒོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ "Set page variable"གཞི་བསྟུན་དོན་ཚན་དེ་ནང་ལས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ལག་ལེན་པའི་ཡིག་སྣོད།

སྲོལ་སྒྲིག་སྤྱི་ཁྱབ་བསྒྱུར་ཅན་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱ྄ར་ཅན་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་ས་སྒོ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ལུ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཡོད་མི་བསྒྱུར་ཅན་དེ་གི་དུས་སྐབས་ཆ་མཉམ་རང་ ཐུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཉིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་"Additional formats" དེ་ལུ་ཨེབ་གཏཏང་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

མིང་

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

གནས་གོང་དེ་ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ཨང་ཡིག་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྩ་སྒྲིག་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ ངེས་འཛིན་འབད།

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་ནང་ལུ་ "Set variable" ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་གི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་གཉིས་འཐོབ་ཚུགས:ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་_ ཨོན་ དང་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་_ཨོཕ། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་གོང་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཡིག་དཔར་བརྐྱབས་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཡིག་སྣོད་དེ་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་སྦེ་སྲུང་བཞག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ངོ་རྟགས་ (<Value>) ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁ་བསྡམ་ནིའི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་(</Value>)ངོ་རྟགས་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གདམ་ཁ་འཁྲིལ་ཏེ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

DDE Statement

ཌི་ཌི་ཨི་ བརྡ་བཀོད་ཅིག་གི་དོན་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་ཚིག་སྦྱོར་འདི:"<Server> <Topic> <Item>" ཟེར་མི་འདི་ཨིན། འདི་ནང་ གནད་སྡུད་ཡོད་པའི་གློག་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ སར་བར་འདི་ཌི་ཌི་ཨི་གི་མིང་ཨིན། མགོ་མིང་དེ་གིས་ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལུ་(སྤྱིར་བཏང་གི་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་)གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ རྣམ་གྲངས་དེ་གིས་ དངོས་པོ་ངོ་མ་དེ་གི་ཁྱད་ཚབ་སྟོནམ་ཨིན།

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

མན་ངག

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

གཞི་བསྟུན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོའི་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་གནས་འཆང་འཁན་ས་སྒོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མའུསུ་དཔག་བྱེད་དེེ་ས་སྒོ་དེ་གི་ལྟག་ལས་ངལ་འཚོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་ཅིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

པར་ལེན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཤོག་གྲངས་ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་མནོ་མི་ པར་ལེན་གནས་གོང་དེ་ཐོ་བཀོད་འབད། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ "+1".

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

མ་མཐོངམ་

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


དབྱེ་བྱེད་

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


འཇུག་སྤྱོད་

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

བཏོན་གཏང་

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

བཏོན་གཏང་

Please support us!