ཌོག་བརྡ་དོན་

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - ཌོག་ བརྡ་དོན་ མཆོང་ལྡེ་


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་བརྡ་དོན་ས་སྒོ་ཡོད་པའི་ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་ཕྱིར་འདྲེན་དང་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དམིགས་གསལ་LibreOfficeརྩ་སྒྲིག་ are used.ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།


དབྱེ་བ་

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ས་སྒོ་ཅིག་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ སེལ་འཐུའི་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་.ས་སྒོ་ཅིག་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ བཙུགས་ལུ་.ཨེབ་གཏང་འབད། འོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས:

དབྱེ་བ་

གོ་དོན་

ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ མཇུག་གི་སྲུང་བཞག་དེ་ནམ་འབདཝ་ཡོདཔ་ཨིན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཆུ་ཚོད་ཞུན་དག་འབད་དོ་

ཡིག་ཆ་ཅིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་འགོར་་ཡོདཔ་ཨིན་ན་བཙུགསཔ་ཨིན།

ནང་དོན་ཚུ་

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Revision number

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དེ་གི་ཐོན་རིམ་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་ ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་དེ་ནམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ཆ་ཆུ་ཚོད་དེ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Propertiestab of the File - Properties dialog.

མཐའ་མཇུག་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་ ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་དེ་ནམ་དཔར་བསྐྲུན་བད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

མིང་ཚིག་ཙགོ་བོ་

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

དོན་ཚན་

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

མགོ་མིང་

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཆ་མཉམ་པའི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་དབྱེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ འོག་གི་ས་སྒོ་དེ་ཚུ་བཙུགས་ཚུགས།


འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ དབྱེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ས་སྒོ་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་.ཨེབ་གཏང་འབད།

སེལ་འཐུ་

འཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ དབྱེ་བའི་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ས་སྒོ་ཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ བཙུགས་.ཨེབ་གཏང་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


ས་སྒོ་

ལས་འགན་

ཧེ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་

ཤོག་ལེབ་ཧེ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་

ཤོག་ལེབ་ཤུལ་མམ་གྱི་ཤོག་གྲངས་དེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ལོག་གྲངས།

ད་ལྟོའི་ཤོག་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།


རྩ་སྒྲིག་དེ་ནང་ལུ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མནོ་མི་ཨང་བཏགས་ནིའི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་ར་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་གྲངས་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་པར་ལེན་ ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། པར་ལེན་གྱི་གནས་གོང་ ༡ འབད་མི་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ས་སྒོ་དེ་གིས་ད་ལྟོའི་ཤོག་གྲངས་དེ་ལས་ གཅིག་གིས་ལྷགཔ་སྦཻ་ཡོད་པའི་་ཨང་གྲངས་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་འོང་ དེ་འབདཝ་ད་ ཨང་གྲངས་དེ་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། ཡིག་ཆ་དེ་གི་མཇུག་གི་ཤོག་ལེབ་དེའི་གུར་ ས་སྒོ་འདི་རང་སྟོངམ་འོང་།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

"Created", "Modified", དང་ "Last printed"ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ་གིི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་མཉམ་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་དེ་གི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ ཚེས་གྲངས་ དེ་ལས་ཆུ་ཚོད་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཚུགས།


ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཉིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་"Additional formats" དེ་ལུ་ཨེབ་གཏཏང་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཉིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་"Additional formats" དེ་ལུ་ཨེབ་གཏཏང་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་"Additional formats"དེ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ ཌའི་ལོག་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གཏན་བཟོས་ནང་དོན་

ས་སྒོ་དེ་འགྱུར་མེད་ནང་དོན་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ས་སྒོ་དེ་དུས་མཐུན་འབད་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

གཏན་བཟོས་ནང་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ཚུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ས་སྒོ་ཡོད་པའི་ཊེམ་པེལེཊི་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གཏན་བཟོས་ནང་དོན་དང་བཅས་པའི་ཚེས་གྲངས་ས་སྒོ་ཅིག་གིས་ ཊེམ་པེ་ལེཊི་དེ་ནང་ལས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།


Please support us!