ཌོག་བརྡ་དོན་

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - ཌོག་ བརྡ་དོན་ མཆོང་ལྡེ་


note

When you export and import an HTML document containing DocInformation fields, special LibreOffice formats are used.


དབྱེ་བ་

Lists the available field types.

དབྱེ་བ་

གོ་དོན་

ནང་དོན་ཚུ་

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་ ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་དེ་ནམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ཆ་ཆུ་ཚོད་དེ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

མིང་ཚིག་ཙགོ་བོ་

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

མཐའ་མཇུག་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་ ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་དེ་ནམ་དཔར་བསྐྲུན་བད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་

རྩོམ་པ་པོའི་མིང་དང་ཚེས་གྲངས་ ཡང་ན་ མཇུག་གི་སྲུང་བཞག་དེ་ནམ་འབདཝ་ཡོདཔ་ཨིན་གྱི་ཚེས་གྲངས་དེ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན།

Revision number

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་དེ་གི་ཐོན་རིམ་ཨང་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

མགོ་མིང་

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

ཡིག་ཆ་ཅིག་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་འགོར་་ཡོདཔ་ཨིན་ན་བཙུགསཔ་ཨིན།


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


སེལ་འཐུ་

Lists what information can be inserted for a selected field type.

note

"Created", "Modified", དང་ "Last printed"ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ་གིི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་མཉམ་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་དེ་གི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ ཚེས་གྲངས་ དེ་ལས་ཆུ་ཚོད་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཚུགས།


ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་མི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཉིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་"Additional formats" དེ་ལུ་ཨེབ་གཏཏང་འབད།

རྩ་སྒྲིག་

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

གཏན་བཟོས་ནང་དོན་

ས་སྒོ་དེ་འགྱུར་མེད་ནང་དོན་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན་ དེ་ཡང་ ས་སྒོ་དེ་དུས་མཐུན་འབད་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།

note

གཏན་བཟོས་ནང་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ཚུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ས་སྒོ་ཡོད་པའི་ཊེམ་པེལེཊི་ཅིག་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ གཏན་བཟོས་ནང་དོན་དང་བཅས་པའི་ཚེས་གྲངས་ས་སྒོ་ཅིག་གིས་ ཊེམ་པེ་ལེཊི་དེ་ནང་ལས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།


Please support us!