ལས་འགན་

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས་ བཙུགས་ - ས་སྒོ་ཚུ་ - གཞན་ - ལས་འགན་ཚུ་ མཚོངས་་ལྡེ་


དབྱེ་བ་

Lists the available field types.

དབྱེ་བ་

གོ་དོན་

གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ཚིག་ཡིག་

ངེས་ཏིག་ཅན་གྱི་ གནས་སྟངས་ ཚང་བ་ཅིན་ཚིག་ཡིག་བཙུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ "sun eq 1" འདི་ནང་ གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ ཁྱོད་རང་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ཚིག་ཡིག་འགྱུར་ཅན་"sun" equals "1" འདི་ནང་ དེ་ལས་ སྒྲོམ་བཙུགས། དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རང་ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་བཏོན་འབད་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་འདི་གནས་སྟངས་་Else སྒྲོམ་འདི་ནང་མ་ཚངམ་ད་བཙུགས་བཏུབ་ཨིན། འགྱུར་ཅན་འདི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ "sun", འགྱུར་ཅན་མཆོང་ལྡེ་ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ "Set variable", type "sun" འདི་ནང་ མིང་ སྒྲོམ་དང་་འདིའི་གནས་གོང་འདི་ Value སྒྲོམ་ནང་སེལ་འཐུ་འབད།

ཨིན་པུཊི་ཐོ་ཡིག་

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

ཨིན་པུཊི་ས་སྒོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལས་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས།

མེཀརོ་ལག་ལེན་འཐབ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ ས་སྒམོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མེཀརོ་ཅིག་གཡོག་བཀོལ་མི་ཚིག་ཡིག་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན། མེཀརོ་ཅིག་ས་སྒོའི་ནང་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མེཀརོ་ ཨེབ་རྟ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ས་གནས་འཆང་མི།

ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ས་གནས་འཆང་འཁན་ས་སྒོ་ཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཚད་རིས་ཀྱི་དོན་ལུ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ས་གནས་འཆང་འཁན་ས་སྒོ་ཅིག་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་ལུ་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་མི་རྣམ་གྲངས་དེ་བཙུགས་ནི་གི་ནུས་སྤེལ་བྱིནམ་ཨིན།

སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་མཉམ་མཐུད་འབད་

ཡིག་འབྲུ་དྲུག་ཚུག་ཚོད་ལུ་མཉམ་མཐུད་འབད་མི་དེ་གིས་ ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་བཟུམ་གྱི་སྥྱོད་པ་སྟོནམ་ཨིན། ཨེ་ཤི་ཡན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྱད་རྣམ་འདི་འཐོབ་ཚུགཔ་ཨིན།


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

ལས་འགན་ས་སྒོཚུ་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་བའི་ས་གནས་འཆང་འཁན་དེ་གི་སསྒཽ་ཚུ་གུ་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ནཱ་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་དེ་གིས་ ས་གནས་འཆང་འཁན་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་དེ་གིས་དངོས་པོ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

གནས་སྟངས།

ས་སྒོ་ཚུ་གནས་སྟངས་དང་མཉམ་མཐུད་འབད་ཡོད་མི་དེ་གི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་ཁྱད་ཚད་ཐོ་བཀོད་འབད།

དེ་ལས་ གཞན་ཡང་།

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཚུ་ དེ་སྒང་ དང་ གཞན་ཡང་ སྒྲོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་"databasename.tablename.fieldname"དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ས་སྒོ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཚུགས།

note

ཐིག་ཁྲམ་དང་ཡང་ན་ས་སྒོའི་མིང་དེ་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཅིག་ནང་ལུ་མེད་པ་ཅིན་ ག་ནི་ཡང་བཙུགས་བཙུགསཔ་མེདཔ་ཨིན།


note

ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲེན་ཚིག་ཚུ་ "databasename.tablename.fieldname"་དེག་ི་གྲངས་སུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ གསལ་བརྗོད་དེ་ཚིག་ཡིག་སྦེ་བཙུགསཔ་ཨིན།


གཞི་བསྟུན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་སྒོའི་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་གནས་འཆང་འཁན་ས་སྒོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མའུསུ་དཔག་བྱེད་དེེ་ས་སྒོ་དེ་གི་ལྟག་ལས་ངལ་འཚོ་བའི་སྐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་ཕན་བསླབ་ཅིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

རྩ་སྒྲིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ནིི་ཨིན་མི་མེཀརོ་དེ་སེལ་འཐུ་འབད།

མེཀ་རོ་གི་མིང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མེཀརོ་གི་མིང་དེ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ས་གནས་འཆང་མི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་གནས་འཆང་འཁན་ས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་འབྱུང་བཅུག་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

སྦ་བཞག་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་

གནས་སྟངས་ཚང་པའམ་དེ་དང་བསྟུན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྦ་བཞག་ནི་ཨིན་མི་ཚིག་ཡིག་དེ་ཡིག་དཔར་རྐྱབས།

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་མཉམ་མཐུད་འབད་ནི་ཨིན་མི་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་འ་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ ༦ མཉམ་མཐུད་འབད་ཚུགས། གདམ་ཁ་དེ་ཡང་ མཉམ་མཐུད་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ ས་སྒོའི་དབྱེ་བ་གི་དོན་ལུ་རྐྱམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

གནས་གོང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

མེཀརོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ས་སྒོ་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་གཡོག་བཀོལ་མི་ མེཀརོ་དེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ཚུགས་པའི་མེཀརོ་སེལ་བྱེད་དེ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཨེབ་རྟ་འདི་"Execute macro"ལས་འགན་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

འོག་གི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ ཨིན་པུཊི་ཐོཡིག་ས་སྒོ་:གི་དོན་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་འབདཝ་ཨིན།

རྣམ་གྲངས་

རྣམ་གྲངས་གསརཔ་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ཁ་སྐོང་

རྣམ་གྲངས་ཚུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཨིན།

ཐོ་ཡིག་གུར་ཡོད་མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་

རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། རྣམ་གྲངས་འགོ་དང་པམ་འདི་རང་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་སྟོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩ་བསྐྲད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་རྣམ་གྲངས་དེ་ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ཡར་སྤོ་བཤུད་འབད་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་ཡར་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

མར་སྤོ་བཤུད་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་མར་ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

མིང་

ཨིན་པུཊི་ཐོ་ཡིག་གི་དོན་ལུ་མཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།.

རྣམ་གྲངས་གདམ་ཁ་རྐྱབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཨིན་པུཊི་ཐོ་ཡིག་ས་སྒོའི་དེ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཌའི་ལོག་འདི་སྟོན་སྟོནམ་ཨིན།

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

ཞུན་དག་

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

ཤུལ་མམ།

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Please support us!