ཡིག་ཤུབས་

ཡིག་ཤུབས་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། མཆོངས་ལྡེ་ཤོག་ལེབ་གསུམ་གྱི་གུར་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཏང་ཡུལ་དང་ གཏང་མི་ གཏང་ཡུལ་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་གནས་ས་དང་རྩ་སྒྲིག་ ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་ཚད་དང་ དེ་ལས་ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་ཕྱོགས་དེ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Insert - Envelope

From the tabbed interface:

Choose Tools - Envelope.

On the Tools menu of the Tools tab, choose Envelope.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Envelope.

From toolbars:

Icon Insert Envelope

Insert Envelope


ཡིག་ཤུབས་

ཡིག་ཤུབས་ཀྱི་དོན་ལུ་འགྲེམ་སྤེལ་དང་ སླར་ལོག་ཁ་ཡིག་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་ཁ་ཡིག་ས་སྒོ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཚུགས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁ་ཡིག་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་ནང་ལས།

རྩ་སྒྲིག་

ཡིག་ཤུབས་དེ་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་རྒྱ་ཁྱོན་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

དཔར་འཕྲུལ་

ཡིག་ཤུབས་དེ་གི་དོན་ལུ་པར་བསྐྲུན་གདམ་ཁ་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཡིག་ཆ་གསརཔ་

ཡིག་ཆ་གསཔ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཡིག་ཆ་དེ་བཙུགསཔ་ཨིན།

བཙུགས

ཡིག་ཆ་དེ་ནང་གི་ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་དེགི་གདོང་ཁར་ཡིག་ཤུབས་བཙུགསཔ་ཨིན།ཡིག་ཆ་དེ་ཡིག་ཤུབས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་དང་གཅིག་ཁར་རྩ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

To delete an envelope from a document

  1. Click into the envelope page to make it the current page.

  2. Right-click the field on the status line that shows "Envelope".

    A submenu opens showing some page styles.

  3. Choose the "Default" page style from the submenu.

    This removes the special "Envelope" page formatting.

  4. Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key.

Please support us!